Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
  SP Szczejkowice
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Szukaj:  

 

STRONA GŁÓWNA   •   HISTORIA SZKOŁY   •   PLAN LEKCJI   •   WYDARZENIA   •   PLIKI DO POBRANIA   •   KONTAKT

Rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI

 

PLAN PRACY SZKOŁY - rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach
w roku szkolnym 2016/2017

 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach stara się zapewnić uczniom należytą opiekę i wykształcenie. Kładziemy nacisk na wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. Upowszechniamy czytelnictwo, rozwijamy kompetencje czytelnicze wśród dzieci. Rozwijamy kompetencje informatyczne. Kształtujemy postawy. Wychowujemy do wartości. Współpracujemy z rodzicami i innymi instytucjami środowiskowymi. Promujemy działania w środowisku

 Szkoła realizuje kierunki polityki oświatowej państwa. Priorytetowe kierunki realizacji polityki oświatowej i państwa w roku szkolnym wskazane przez Ministerstwo to:

 Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

1.        Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.

2.        Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3.        Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

4.        Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy.

 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

1)        w zakresie kontroli:

a)        w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:

-      "Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej."

b)        w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:

-      "Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu."

c)        w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

-      "Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018."

2)        w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego -
w zakresie wymagań:

-      "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne";

-      "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji".

Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:

-"Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum".

-"Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu".

-"Organizację pracy świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych".

 

Priorytety pracy szkoły

1. Integracja zespołów klasowych, uczniów i całej społeczności szkolnej.

2. Zapobieganie wszelkim przejawom agresji i przemocy, uwrażliwienie na potrzeby innych. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. (realizacja "Programu wychowawczego"
i "Programu profilaktyki").

3. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.

4. Praca z uczniem zdolnym.

5. Praca z uczniem z trudnościami w nauce.

 Szczególny nacisk kładziemy na:

1. osiąganie wysokich wyników nauczania,

2. propagowanie  czytelnictwa,

3. prawidłową organizację pracy świetlicy, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

 

Sposoby realizacji priorytetów:

Zadania

Sposoby realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Integracja zespołów klasowych, uczniów
i całej społeczności szkolnej (uspołecznienie dzieci, kultura zachowania, współpraca w grupie)

- wyjazdy na basen

- wycieczki klasowe

- wyjścia do kina

- wyjścia do instytucji pozaszkolnych

- wycieczki krajoznawcze

- uroczystości szkolne

- spotkania z pedagogiem

- przedstawienia szkolne
 i inscenizacje

 

 

wg harmonogramu

 

Wychowawcy klas

dyrektor, nauczyciele

Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

- spotkania integracyjne rodziców
z wychowawcą i dziećmi

- zaangażowanie rodziców
w uroczystości klasowe i szkolne

1-2 razy w ciągu roku

 wg potrzeb

wychowawcy

 

Praca z uczniem zdolnym

- atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych

- praca z uczniem zdolnym podczas lekcji

- udział uczniów w konkursach wiedzy i artystycznych

- prezentacja talentów podczas spotkań z rodzicami

- szkolenia nauczycieli
w ramach WDN-u

- wg harmonogramu

- podczas każdej lekcji

- 2 razy w ciągu roku

 

 

- osoby prowadzące

- nauczyciele

- dyrektor, lider WDN

Praca z uczniem

z trudnościami
w nauce.

- pedagogizacja rodziców

- szkolenia nauczycieli w ramach WDN-u

- praca z uczniem podczas lekcji

- system oceniania uwzględniający indywidualne możliwości ucznia

- zajęcia dodatkowe

- wg harmonogramu

- podczas każdej lekcji

- w miarę potrzeb

- pedagog

- dyrektor,
- lider WDN

- nauczyciele

Osiąganie wysokich wyników nauczania.

- praca z uczniem podczas lekcji

- zajęcia dodatkowe z uczniem zdolnym i mającym trudności
w nauce

- dodatkowe zajęcia w ramach art.42 KN

- systematyczna realizacja podstawy programowej

Cały rok szkolny

- wszyscy nauczyciele

Rozwijanie kompetencji czytelniczych - upowszechnianie czytelnictwa.

- konkursy czytelnicze

- prowadzenie statystyki

- realizacja zakupów książek
do biblioteki w  ramach programu "Książki moich marzeń"

- bajkoterapia,

- drama jako metoda pracy
z tekstem literackim

- uczeń współtwórcą spotkań teatralnych

- praca biblioteki i wszystkich nauczycieli.

Cały rok szkolny

- bibliotekarz

- wszyscy nauczyciele

Rozwijanie kompetencji informatycznych.

Prawidłowa organizacja zajęć komputerowych.

Realizacja podstawy programowej.

Modernizacja pracowni.

Działania zmierzające
do wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Cały rok

Nauczyciele prowadzący zajęcia komputerowe

Kształtowanie postaw. Wychowanie
do wartości

Realizacja "Programu Wychowawczego"

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Prawidłowa organizacja pracy:
- świetlicy,

- oddziałów przedszkolnych,

- klas pierwszych.

- prawidłowa liczba uczniów
w poszczególnych oddziałach
i grupach.

- przydział zajęć zgodnie
z przepisami prawa

- atrakcyjność zajęć

 

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

 

 W  trudach  nauki uczniów wspierać  będą doświadczeni nauczyciele:

oddziały przedszkolne: Ewa Kania, Aleksandra Strojny, Agnieszka Dzień, Ewelina Kobiela - Nikel

edukacja wczesnoszkolna: Mirosława Dyrda, Ewelina Kobiela -Nikel, Izabela Nowakowska,
Bożena Szymura

religia - ks. Jacek Ostrowski, Bożena Szymura

język polski - Katarzyna Tomanek - Wrożyna

język angielski - Natalia Jaksik, Joanna Muras

matematyka - Katarzyna Kubera

informatyka -  Katarzyna Kubera, Bożena Szala

historia - Anna Jaksik, Katarzyna Tomanek - Wrożyna,

przyroda, technika - Bożena Szala

wychowanie fizyczne - Grzegorz Formela

wychowanie do życia w rodzinie - Anna Jaksik, Bożena Szymura

świetlica/ pedagog szkolny/ logopeda - Natalia Jaksik

bibliotekarz - Anna Jaksik

 I. Dane statystyczne:

120 uczniów klas I - VI

  49 dzieci w oddziałach przedszkolnych

 II. Organizacja pracy. Liczba oddziałów w roku szkolnym i przydział wychowawstw: 

Lp.

Oddział

Wychowawcy

1.

"01"

Ewa Kania, Agnieszka Dzień

2.

"02"

Aleksandra Strojny,  Ewelina Kobiela - Nikel

3.

I

Mirosława Dyrda

4.

II A

Izabela Nowakowska

5.

II B

Ewelina Kobiela - Nikel

6.

III

Bożena Szymura

7.

IV

Bożena Szala

8.

V

Joanna Muras

9.

VI

Katarzyna Kubera

 III. Kalendarz roku szkolnego. 

L.p.

Wydarzenie

Data

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016r.

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2016r.

3.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2016r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 30 grudnia 2016r.

5.

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2017r.

6.

Zakończenie I semestru

30 stycznia 2017r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 19  kwiecień 2017r

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017r.

9.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017r.

 Czas trwania poszczególnych semestrów:

01.09.2016 - 30.01.2017 - I półrocze

01.02.2017 - 23.06.2017 - II półrocze

Dni wolne od szkoły
Oprócz dłuższych okresów odpoczynku od szkoły, w kalendarzu pojawiają się inne dni,
w których nie będzie lekcji. Są to 1 i 11 listopada, 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 czerwca.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

L.p.

Data

Uzasadnienie

1.

14 października 2016r. (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

1.

31 października 2016r. (poniedziałek)

Dzień między dwoma świętami

2.

2  maja 2017r. (wtorek)

Dzień między dwoma świętami

4.

16 czerwca 2017r. (piątek)

Po Bożym Ciele

 IV. Godziny pracy biblioteki 

Biblioteka

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9.00 -11.00

…………….

9.00 - 11.00

9.00 -11.00

9.00 -11.00

 V. Godziny pracy pedagoga 

Pedagog

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.45 - 11.15

8.00 - 10.30

…………

14.15 -15.00

8.00 - 10.30

 VI. Godziny pracy logopedy 

Logopeda

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 …………….

…………….

…………….

………………

………………

 VII. Godziny pracy świetlicy  

Świetlica

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

12.35 -15.00

11.35 -15.00

12.35 -15.00.

12.35 -15.00

12.35 - 14.10

 VIII. Godziny pracy pielęgniarki szkolnej 

Pielęgniarka szkolna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

……………..

……………..

 …………

…………..

 …………….

 IX. Uroczystości i wydarzenia 

 

Zadania, wydarzenia, czynności

 

 

Terminy

 

Odpowiedzialni

Uroczysta inauguracja roku szkolnego.

01.09. 2016

Dyrektor,
ks. proboszcz, wychowawcy

Akcja "Sprzątanie Świata"

16 - 21.09.2016

B. Szala, nauczyciele

Diagnoza wstępna

Do 20 września

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, klasy I i IV.

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Realizacja programu "Bezpieczna +"

IX – XII 2016

A. Jaksik

Realizacja programu czytelniczego

Cały rok

A. Jaksik, wszyscy nauczyciele

Dzień czytania utworów literackich

10.09.2016

K. Tomanek - Wrożyna
A. Jaksik

Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

23 - 28.09. 2016

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Wybory do SU

09 - 20.09.2016

K. Kubera

Tydzień Dobrego Wychowania

14 - 18.09.2016

Całą społeczność szkolna

Święto Komisji Edukacji Narodowej

14.10.2016

Dyrektor, K. Kubera - S.U.

Uroczystość pasowania uczniów klas I

14.10.2016

 M. Dyrda

Realizacja programów:
- "Aquafresch"
- "Mamo, Tato wolę wodę"

X 2014/ VI2016

E. Kania, A. Dzień, A. Strojny

Spotkanie ze Sznupkiem

14 - 30.09.2016r

N. Jaksik

Uroczystość pasowania przedszkolaków

 IX 2015

A. Strojny, E. Kania, A. Dzień

Święto Papieskie.
Konkursy religijne: biblijny, wiedzy
o Janie Pawle  II, dzień misyjny.

16 -22.10.2015

Cały rok

B. Szymura
ks. J. Ostrowski

Święto zmarłych (odwiedzanie cmentarza - grobów )

X/XI 2016

nauczyciele

Pomoc zwierzętom ze schroniska

W ciągu roku szkolnego

M. Dyrda

Rocznica Odzyskania Niepodległości - apel

10 XI  2016

A. Jaksik

Dyskoteka andrzejkowa

XI 2016

Opiekun SU, wychowawcy

Dzień Górnika

XII 2016

Oddział przedszkolny

Dzień Patrona Szkoły
Konkurs czytania utworów
Wł. Broniewskiego

XII 2016

A. Jaksik
Wszyscy nauczyciele

Mikołajki

XII 2016

wychowawcy

Jasełka szkolne. Akademia środowiskowa.

XII 2016

B. Szymura, A. Jaksik klasa III 

―yczenia świąteczno - noworoczne

XII  2016

Nauczyciele, uczniowie

Dzień Babci i Dziadka

II 2017

Wychowawcy

Pasowanie uczniów klasy II na czytelników biblioteki

II 2017r.

 

I. Nowakowska, E. Kobiela - Nikel, A. Jaksik

Dzień Patrona Szkoły (konkurs wiedzy o życiu i twórczości dla klas IV - VI)

II 2017r.

 

A. Jaksik,
Wszyscy nauczyciele

Dzień Przyjaźni i Sympatii

Święto Szkoły połączone z zabawą choinkową, Walentynki

14 II 2017r.

Samorząd Uczniowski
dyrektor, wychowawcy
rodzice,

Rekolekcje wielkopostne

III 2017r.

Ksiądz proboszcz

Rozwijanie kompetencji czytelniczych - upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.

- bajkoterapia,

- konkurs na najlepszego czytelnika

- współpraca z biblioteką publiczną

Cały rok

A. Jaksik

K. Tomanek - Wrożyna

I. Nowakowska

E. Kobiela - Nikel

B. Szymura

M. Dyrda

Powitanie wiosny połączone z obchodami Dnia Ziemi

III/IV 2017

B. Szala

Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja/Święto Flagi

IV/V 2017

K. Tomanek - Wrożyna,
E. Kobiela - Nikel

Światowy Dzień bez Papierosa

V 2017

N. Jaksik, B. Szala

Akcja "Cała Polska czyta dzieciom". Rozwijanie kompetencji czytelniczych

Cały rok.
Finał V/VI

E. Kania, A. Dzień, A. Jaksik,
K. Tomanek - Wrożyna,
Wszyscy nauczyciele

Dzień Matki, Dzień Ojca,

V/VI 2017

wychowawcy

Dzień Języków Obcych

V/VI 2017

J. Muras

Miejsko - Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawnych.

V/VI 2017

J. Muras

Konkurs na najsprawniejszego ucznia szkoły.

V/VI 2017

G. Formela
Wszyscy nauczyciele

Dzień Dziecka połączony z obchodami Dnia Sportu

1 VI 2017

G. Formela
wychowawcy

Wyjazdy na wycieczki

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele

Zdobywanie karty rowerowej.

V / VI  2017

B. Szala

Akcja  podręcznikowa.

VI 2017

Dyrektor, bibliotekarz

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 VI 2017

Dyrektor, K. Kubera wychowawcy

 X. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych śródrocznych - miesiąc
przed zebraniem klasyfikacyjnym.


12 grudnia 2016r.

Termin poinformowania wszystkich uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych - tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym

03 stycznia 2017r.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych  ocenach niedostatecznych i nagannych - miesiąc
przed zebraniem klasyfikacyjnym.

19 maja 2017r.

Termin poinformowania wszystkich uczniów o przewidywanych rocznych ocenach - tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym .

12 czerwca 2017r

Termin klasyfikacji rocznej

19 czerwca 2017r.

 XI. Terminarz posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017        

 

Lp.

 

 

Termin

 

Forma

 

Treść

1.

29.08.2016r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie m.in. przydziału obowiązków, propozycje rad szkoleniowych, opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.

2.

14. 09. 2016r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie m. in. Planu nadzoru pedagogicznego, terminarza obserwacji, zatwierdzenie zmian w Statucie Szkoły, przedstawienie planów pracy świetlicy, pedagoga, lidera WDN, biblioteki, koordynatora ds. bezpieczeństwa, koordynatora ds. uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, zespołów przedmiotowych, SU.

3.

Październik 2016r.

Rada szkoleniowa

Szkolenie nt.: Rozwijanie kompetencji czytelniczych - plan działań

4.

12.12.2016r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie m. in. uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.

5.

10.01.2017r.

Zebranie  klasyfikacyjne

Klasyfikacja za I semestr roku szkolnego 2016/2017, przedstawienie sprawozdań.

6.

14.02.2017r.

Zebranie podsumowujące

Przedstawienie m. in. informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2016/2017

7.

04.2017r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie arkusza organizacyjnego
na rok szkolny 2017/2018.

8.

19.05. 2017r.

Rada pedagogiczna

Przedstawienie m. in. uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną i  nieodpowiednią z zachowania.

9.

19.06. 2017r

Zebranie klasyfikacyjne

Klasyfikacja za rok szkolny 2016/2017, przedstawienie sprawozdań przez wychowawców dot. wyników nauczania.

10.

czerwiec/sierpień

Zebranie podsumowująca

Przedstawienie m. in. informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017

 XII. Spotkania z rodzicami 

L.p.

Temat spotkania

Termin

1.

Spotkania dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klasy I  i rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych.

1 września 2016r.

2.

Spotkania dyrektora z przedstawicielami rodziców klas:
-zapoznanie rodziców z nowymi zasadami ubezpieczenia
- wysłuchanie przedstawicieli firm,
-podjęcie decyzji przez rodziców
2. Przedstawienie  "Planu wychowawczego" i "Programu profilaktyki" (wprowadzenie zadań),
3. Opiniowanie dni dodatkowo wolnych od nauki
4. Informacja o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.
5. Ustalenie planu pracy Rady Rodziców

8 września 2016r.

3.

Spotkanie dyrektora  z rodzicami uczniów klas I - VI.

14 września 2016r.

4.

Spotkania  wychowawców z rodzicami uczniów klas I - VI. Wybory uzupełniające do Rady Rodziców.

14 września 2016r.

5.

Ukonstytuowanie się Rady Rodziców

 

do końca września
(30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć)

6.

Dni otwarte dla rodziców /konsultacje

listopad, kwiecień,

7.

Wywiadówka śródroczna: 3 lutego 2017

- spotkanie z dyrektorem

- spotkania z wychowawcami klas

Zgodnie
z harmonogramem zebrań

8.

Spotkanie dyrektora i wychowawcy z rodzicami uczniów klasy VI

- podsumowanie pracy

- przygotowanie zakończenia roku szkolnego

 

Czerwiec 2017

9.

Indywidualne spotkania/rozmowy.

Na bieżąco, w miarępotrzeb.

 Terminy konsultacji:

1. listopad 2016

2. kwiecień 2017

 XIII. Zadania związane z polityką kadrową

 1. Terminy zawierania umów o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły: ostatni tydzień sierpnia 2016r.

2. Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu, konsultacje ze związkami zawodowymi.

 XIV. Działania związane z awansem zawodowym

 1. Termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu:

n-l stażysta nie składa

n-l kontraktowy i mianowany (wniosek +projekt) 14.09.2016r.

2. Opiekunowie stażu nauczycieli  kontraktowych:

3. Ocena stopnia realizacji planów rozwoju zawodowego:

Na I okresu nauki, na koniec roku szkolnego

4. Składanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego:

31.05. zakończenie stażu

30    dni od zakończenia stażu

5. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu:

31.05. zakończenie stażu

14    dni od zakończenia stażu

6. Wystawianie oceny dorobku zawodowego awansujących:

21    dni od złożenia sprawozdania

7. Składanie wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne:

do końca czerwca

do końca października

8. Posiedzenia komisji kwalifikacyjnej dla stażystów:

Ostatni tydzień czerwca/ pierwszy tydzień lipca

 XV. Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy

 1. Badania okresowe: wg potrzeb pracowników.

2. Przegląd szkoły pod względem bezpieczeństwa: sierpień 2016

3. Próbny alarm ewakuacyjny (p. poż) październik 2016r.

4. Szkolenia pracowników z BHP: wg potrzeb pracowników 

5. Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają wymagane normy: wrzesień 2016 /czerwiec 2017

 XVI. Terminy przygotowania sprawozdań, raportów i informacji

 1. Analizy wewnętrznych sprawdzianów ( wg harmonogramu nadzoru)

2. Termin tworzenia:

- planu nadzoru pedagogicznego - do 14 września 2016r.

- informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego - luty 2017r/czerwiec 2017r.

3. Planu doskonalenia nauczycieli i zaplanowanie działania na kolejne lata:

- planowanie - wrzesień 2016r.

- sprawozdanie - czerwiec 2017r.

 XVII. Promocja szkoły

1. Zadania związane z promocją:

- prowadzenie strony internetowej (na bieżąco)

- dni otwarte

- lekcje otwarte dla przedszkolaków

- artykuły w lokalnej prasie

2. Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych: marzec 2017

 

Szkoła Dobra i Szkoła Bezpieczna, to taka, w której panuje życzliwa atmosfera; atmosfera przyjazna nie tylko uczniom, ale i nauczycielom, skupiająca otwartych, aktywnych ludzi.  Taką chcemy być. W naszej szkole każdy uczeń, pracownik, rodzic może znaleźć swoje miejsce. Możliwość skutecznej realizacji wizji szkoły daje Roczny Plan Pracy Szkoły. Nasz PLAN PRACY zaspokaja ambicje pracowników, ułatwia planowanie bazy materialnej, wpływa na organizację pracy, umożliwia rozłożenie ciężaru zadań i zaangażowanie wszystkich podmiotów, przyczynia się do podnoszenia wyników dydaktyczno-wychowawczych oraz poprawy jakości pracy szkoły, nauczycielom pomaga w przygotowaniu własnego planu rozwoju zawodowego, zapewnia systematyczność w realizacji zadań, daje uczniom rodzicom możliwość twórczego angażowania się w życie szkoły. Nauczyciele dbają
o potrzeby uczniów z dysfunkcjami, mającymi kłopoty z przyswajaniem wiedzy,
nie zapominają o rozwijaniu talentów uczniów zdolnych.


 

Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym planie.

Plan Pracy Szkoły zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2016r.

Roczny Plan Pracy Szkoły obowiązywał będzie do dnia 31.08.2017r.

 

                                                                                              Anna Jaksik (dyrektor szkoły)

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach 

 Misja szkoły: "Szkoła nasza  jest przyjazna uczniom tzn. daje dobre wychowanie, solidne uczenie, czytanie, rozmawianie i zdrowe odżywianie"

 Motto: "Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich nauczycieli, którzy pracują w szkole, aby          stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu"

                            Jan Paweł II

 SPIS TREŚCI

 WSTĘP

 ROZDZIAŁ I.

CELE  PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 ROZDZIAŁ II.

ZAŁOŻENIA      PROGRAMU   WYCHOWAWCZEGO

  I.     Jesteśmy szkołą

 II.     Nasz uczeń

III.     Sylwetka patrona szkoły.

 ROZDZIAŁ III  

SYSTEM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 ROZDZIAŁ  IV.  

SZKOŁA  W  ŚRODOWISKU

  I.            Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

 II.            Zasady współpracy z samorządem terytorialnym i organizacjami wspierającymi szkołę.

III.           Udział szkoły w akcjach i konkursach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

IV.         Uroczystości wynikające z tradycji szkoły.

V.           Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.

VI.          Uroczystości integrujące szkołę ze środowiskiem.

ROZDZIAŁ V. 

WEWNĄTRZSZKOLNE  REGULAMINY  I  OFERTA  SZKOŁY

  I.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 II.     Regulamin przyznawania nagród i stosowania kar dla uczniów.

III.     Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena uczniów.

IV.    Oferta zajęć pozalekcyjnych.

V.     Działania szkoły o charakterze kulturalnym, sportowym  i turystycznym.

 ROZDZIAŁ VI.

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY - działania.

 ROZDZIAŁ VII. 

NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ

 ROZDZIAŁ VIII. 

EWALUACJA  PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO 

 WSTĘP

 Podstawa prawna: 

1.      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2.      Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Tekst jednolity: Dz. U.  z 2004r. 
Nr 256 poz. 2572z późniejszymi zmianami),

3.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U.  z 2006r.
Nr 56, poz. 357)

4.      Akty wykonawcze do ww. Ustaw.

5.      Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i przedszkoli

6.      Konwencja Praw Dziecka

7.      Statut Szkoły. Nowelizacja Statutu Szkoły przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Uchwałą  nr 4 /2015/2016 w dniu 14 września 2015r.

    PROGRAM WYCHOWAWCZY jest adresowany do:


Rodziców - którzy powierzając szkole swoje dzieci oczekują:

§         solidnego, na wysokim poziomie procesu dydaktycznego,

§         wychowania w poszanowaniu wartości życiowych,

§         rozwoju osobowego dziecka,

§         wyrobienia wrażliwości społecznej.  

Wychowanków i uczniów - którzy rozpoczynając swoją drogę edukacji mają możliwość:

§         nauczenia się samodzielności,

§         zdobycia wiedzy,

§         poznania i zaakceptowania siebie,

§         nawiązania relacji społecznych.  

Nauczycieli i wychowawców - którzy systematycznie, w sposób twórczy, mają możliwość wspierać rozwój powierzonych im dzieci poprzez:

§         uważne wczuwanie się w potrzeby swoich wychowanków i uczniów,

§         otwarty dialog i kontakty z rodziną i środowiskiem,

§         ciągłe podnoszenie własnych kompetencji. 

ROZDZIAŁ I.  

CELE  WYCHOWAWCZE 

Cele główne

1.      Zapewnienie wychowankom i uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności poznawczych na jak najwyższym poziomie.

2.      Wszechstronny rozwój wychowanka i ucznia w sferze psychicznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej i duchowej.

3.      Przygotowanie do życia w grupie i społeczeństwie.

Cele szczegółowe  

1.      Zapewnienie wychowankom i uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności poznawczych na jak najwyższym poziomie.

§         Kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy.

§         Rozwijanie motywacji do uczenia się i wysiłku intelektualnego.

§         Przygotowanie wychowanków i uczniów do wejścia w świat poprzez edukację multimedialną, naukę języków obcych.

§         Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów.

§         Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce.

2.      Wszechstronny rozwój ucznia w sferze psychicznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej, duchowej.

§         Kształtowanie poczucia wartości wychowanka i ucznia poprzez rozumienie własnych zalet i wad.

§         Poznawanie własnej sfery emocjonalnej oraz kształcenie umiejętności panowania nad emocjami.

§         Umiejętność oceny własnych zachowań.

§         Kształtowanie sprawności fizycznej.

§         Kształtowanie dbałości o własne zdrowie.

3.      Przygotowanie do życia w grupie i społeczeństwie

§         Kształcenie umiejętności funkcjonowania w grupie, w tym konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

§         Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, demokratycznych. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

ROZDZIAŁ II.  

ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie min:1

1.      Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

2.      Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

3.      Pielęgnowali w sobie kulturę osobistą oraz gotowość do uczestniczenia w kulturze.

4.      Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

5.      Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych , odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.     

6.      Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

7.      Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie i we wspólnocie europejskiej w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania  postaw patriotycznych.

8.      Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia  się.

9.      Dbali o atmosferę sprzyjającą społeczności szkolnej poprzez poszanowanie godności drugiego człowieka, szacunek, tolerancję oraz przeciwstawianie się wszelkim przejawom agresji fizycznej i werbalnej.

10. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania i rozumienie ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

11. Czuli się akceptowani w społeczności klasowej i szkolnej dzięki swojej indywidualności i mimo własnych ograniczeń.  

12. Zwracali uwagę i dbali o własne i cudze bezpieczeństwo.

13. Dbali o środowisko naturalne i kształtowali postawy ekologiczne. 

Jesteśmy szkołą:  

1.      Promującą system wartości rodziny wielopokoleniowej,

2.      Pomagającą wszystkim uczniom w rozwijaniu osobowości, w tym postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,

3.      Umożliwiającą edukację i rozwój uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności,

4.      Kształtującą u uczniów postawę obywatelską, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawę poszanowania innych kultur o tradycji,

5.      Prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i (bogaty jak na nasze możliwości) pozalekcyjnych w celu wyrównywania szans dzieci wiejskich, 

6.      Zapewniającą pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i szczególnie uzdolnionym,

7.      Zapewniającą sprawiedliwość społeczną,

8.      Wspierającą współpracę między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą

9.      Bezpieczną dla uczniów. 

Nasz uczeń:     

1.      Jest tolerancyjny,

2.      Jest obowiązkowy i odpowiedzialny,

3.      Adaptuje się do wymagań nowej szkoły,

4.      Eksponuje swoje mocne, dobre strony,

5.      Odważnie wyraża swoje opinie,

6.      Broni swoich racji,

7.      Reaguje na sugestie i krytykę,

8.      Pokonuje niepowodzenia,

9.       Radzi sobie ze stresem,

10. Przestrzega zasad dobrych obyczajów i kultury,

11. Przestrzega zasad tolerancji,

12. Rozwiązuje konflikty bez użycia agresji,

13. Przeciwdziała wszelkim przejawom agresji fizycznej i werbalnej,

14. Potrafi pracować w grupie,

15. Korzysta z różnych źródeł informacji,

16. Kieruje się w życiu nawykami ekologicznymi. 

Sylwetka patrona szkoły     

1.      Poznawanie sylwetki patrona - Władysława Broniewskiego.

2.      Kącik Patrona Szkoły.

3.      Organizowanie konkursów wiedzy o życiu, działalności i twórczości Wł. Broniewskiego: klasowych, szkolnych, międzyszkolnych.

ROZDZIAŁ III.  

SYSTEM WYCHOWAWCZY SZKOŁY  

Powinności wychowawcy grupy/oddziału     

1.   Wychowawca jest zobowiązany do realizacji przyjętego Programu Wychowawczego.

2.   Zajęcia wychowawcze przewidziane w planie nie mogą być zastępowane innymi treściami (przedmiotami).

3. Realizacja programu podlega ocenie w aspekcie ewaluacji tegoż programu, awansu zawodowego nauczyciela wychowawcy i dodatku motywacyjnego.

4. Wychowawca jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej i edukacyjnej wychowanków/uczniów oraz skonsultowania z uczącymi nauczycielami wychowanków/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu udzielenia im optymalnej pomocy. Mówiąc o wychowankach/uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych rozumiemy:

§         wychowankowie/uczniowie zaniedbani pedagogicznie,

§         z niższymi możliwościami intelektualnymi,

§         ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym problemy dyslektyczne),

§         z zakłóceniami emocjonalnymi,

§         z trudnościami wychowawczymi,

§         z niepełnosprawnymi,

§         z trudną sytuacją rodzinną.

5.   Wychowawca udziela wychowankom /uczniom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w przypadku pojawienia się różnorodnych trudności (w tym w nauce) po uprzednim uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

6.   Czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku nie realizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów.

7.   W wyżej wymienionych przypadkach wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami lub instytucjami (sądem, lekarzami, itp.). Współpraca ta może obejmować np. sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka w szkole. Powinno się to odbywać w porozumieniu z rodzicami.

8.   Czuwa nad frekwencją, reaguje na opuszczone dni/godziny lekcyjne informując rodziców i w przypadku braku postępów konsultuje problem z pedagogiem szkolnym. W sytuacji 50% godzin nieusprawiedliwionych w danym miesiącu zgłasza fakt do dyrektora w celu podjęcia działań określonych przez przepisy oświatowe.

9.      Organizuje zebrania rodziców, uczestniczy w konsultacjach dla rodziców.

10. Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację grupy/oddziału.

11. Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego spotkania
o obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (Statut placówki w tym Wewnątrzszkolne Ocenianie, Koncepcja Pracy, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy).  

Powinności nauczycieli uczących

1.    Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz solidne ich przygotowanie.

2. Nauczyciel jest zobowiązany odnotowywać obecność wychowanków/uczniów na każdych zajęciach, jest to istotny element wdrożenia dzieci do systematycznego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach.

3.    Nauczyciel zachowuje neutralność polityczną w pracy dydaktycznej i wychowawczej,

4. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementy Programu Wychowawczego. Realizacja programu przez nauczycieli podlega ocenie, zwłaszcza w aspekcie awansu zawodowego.

5. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole jak i poza nimi. Pozytywne zachowania wychowanków/uczniów powinny być szeroko promowane. Zastrzeżenia do zachowania pracownicy mają obowiązek zgłaszać do wychowawcy lub odnotowywać w Zeszycie korespondencji - wpisy do zeszytu będą brane pod uwagę przy wystawianiu semestralnych ocen z zachowania.

6. Wszelkie zachowania o charakterze przestępczym (kradzieże, wymuszenia, zastraszania, nasilona agresja) powinny być zgłaszane do dyrektora.

7.  Zadaniem każdego pracownika szkoły jest także czuwanie nad prawidłowym stylem spędzania czasu wolnego/przerw przez wychowanków/uczniów, np. zwracanie uwagi na kulturalną postawę.  

Powinności pedagoga szkolnego

1.     Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków/uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2.     Określanie form i sposobów udzielania wychowankom/uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3.     Prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków/uczniów, rodziców i nauczycieli.

4.     Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

5.     Działanie na rzecz zorganizowania opieki, pomocy materialnej wychowankom/uczniom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

6.     Czuwanie nad realizacją i ewaluacją Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki

Powinności pracowników obsługi

Zadaniem każdego pracownika Zespołu jest także czuwanie nad prawidłowym stylem spędzania czasu wolnego/przerw przez wychowanków/uczniów, np. zwracanie uwagi na kulturalna postawę.

Powinności rodziców      

1.      Rodzice uczestniczą w zebraniach zorganizowanych przez wychowawcę oddziału lub dyrektora Szkoły Udział ten jest obowiązkowy. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w spotkaniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie w ciągu tygodnia, po uprzednim uzgodnieniu spotkania.

2.      Rodzic dba o systematyczny udział dziecka w zajęciach przedszkolnych/szkolnych, powiadamia wychowawcę o nieobecnościach dziecka i usprawiedliwia je (w szkole pisemnie w „zeszycie korespondencji”.

3.      Zwolnienie dziecka z części zajęć przedszkolnych/szkolnych następuje na pisemną prośbę rodzica.

4.      Rodzice i nauczyciele wspólnie reagują na najdrobniejsze nawet formy przestępczości wśród wychowanków/uczniów informując o tych zdarzeniach.

5.      Rodzice wspomagają proces wychowawczy uczestnicząc w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz grupy/oddziału /szkoły.

6.      Rodzic ma prawo do informacji na temat swojego dziecka. Informacje takie przekazuje wychowawca lub inny nauczyciel w formie ustnej podczas:

§         zebrań klasowych,

§         konsultacji dla rodziców,

§         rozmów indywidualnych.

§     rozmowy indywidualne nie mogą odbywać się podczas zajęć/lekcji prowadzonych przez nauczyciela. Termin spotkania powinien być wcześniej ustalony.

§       bieżące informacje w szkole przekazywane są w "zeszycie korespondencji". Dzieci są zobowiązane nosić go na każde zajęcia.

 Powinności wychowanków i uczniów

Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, w oddziale przedszkolnym każdy podopieczny ma prawo do:

1.     Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego w oparciu o zasady ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny,

2.     Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

3.     Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników,

4.     Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zaspokajania ich potrzeb fizycznych i psychicznych

5.     Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.

 Wychowankowie mają obowiązek:

1.      Traktować z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkie osoby, zarówno dorosłych jak i rówieśników

2.      Przestrzegać w miarę swoich możliwości przyjętych norm/ zasad zachowania 

3.      Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz rówieśników

4.      Na miarę możliwości wiekowych respektować polecenia nauczyciela.

Szkoła

W szkole przestrzegane są wszystkie prawa dziecka wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności:

1.      Prawo do swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka;

2.      Prawo dostępu do informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami;

3.      Prawo do nauki;

4.      Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania;

5.      Prawo do wolności od poniżającego traktowania i karania;

6.      Prawo do tożsamości;

7.      Prawo do swobodnego zrzeszania się;

8.      Prawo do prywatności i życia rodzinnego;

9.      Prawo do wypoczynku i czasu wolnego;

10. Prawo każdego dziecka podejrzanego, oskarżonego bądź uznanego winnym pogwałcenia prawa karnego do traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości dziecka;

11. Prawo proceduralne - możliwość dochodzenia swoich praw.

 Uczeń ma prawo do:      

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2.     Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3.      Korzystanie z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

4.      Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

5.   Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, - jeśli nie narusza tym dobra innych osób; rodzice dziecka mają wolny wybór w kwestii uczęszczania dziecka na lekcje religii lub etyki lub religii i etyki w szkole;

6.   Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach;

7.      Usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji z różnych powodów;

8.      Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy;

9.      Oceny zgodnej z jego możliwościami;

10.  Wyjaśnienia wątpliwości związanych z oceną;

11.  Do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminach i zakresach pisemnych sprawdzianów,
 co najmniej 5 dni wcześniej oraz znajomości zakresu materiału do powtórzenia;

12. Oddania w ciągu dwóch tygodni pisemnego sprawdzianu wiadomości;

13. Zwolnienia z pisemnego sprawdzianu w przypadku dłuższej nieobecności w szkole - termin nadrobienia braków określa nauczyciel;

14. Pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez zajęcia w zespole wyrównawczym, świetlicy szkolnej lub przez zorganizowaną na terenie klasy samopomoc koleżeńską;

15. Korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym;

16. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela;

17. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole;

18. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, a w okresach świątecznych i ferii bycia wolnym od zadawanych prac domowych;

19. Poszanowania godności własnej i własnej tożsamości, w sprawach osobistych i rodzinnych;

20. Odwołania się do Rzecznika Praw Dziecka;

21. Dostępu do różnych informacji i materiałów, do ochrony przed nieodpowiednimi treściami płynącymi z Internetu. 

Uczniowskie przywileje:

1.      Uczeń bierze udział w wycieczkach szkolnych;

2.      Uczeń uczestniczy w zabawach, dyskotekach klasowych;

3.      Uczeń bierze udział w konkursach szkolnych lub międzyszkolnych;

4.      Uczeń reprezentuje szkołę w zawodach sportowych;

5.      Uczeń jest wytypowany do niesienia sztandaru szkoły;

6.      Uczeń jest przewodniczącym klasy lub przewodniczącym samorządu uczniowskiego;

7.      Uczeń otrzymuje nagrody książkowe lub rzeczowe;

8.      Uczeń otrzymuje dyplom pochwalny;

9.      Uczeń jest wybierany do samorządu klasy lub samorządu uczniowskiego;

10. Uczeń wychodzi z klasą do kina lub teatru;

11. Uczeń pracuje w szkolnej gazetce, ma prawo publikować swoje teksty w szkolnej gazetce;

12. Uczeń otrzymuje ustną pochwałę na forum klasy lub szkoły;

13. Uczniowie mają przywilej podejmowania inicjatyw uczniowskich;

14. Klasa ma możliwość bycia klasą sztandarową, jest to wynikiem współzawodnictwa między klasami.  

Uczeń ma obowiązek:

1.      Przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

2.      Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3.      Przestrzegania "regulaminów";

4.      Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

5.      Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut uczeń zobowiązany jest przynieść pisemne usprawiedliwienie od rodzica/prawnego opiekuna;

6.      Przynoszenia do szkoły przyborów szkolnych, które są potrzebne na zajęciach;

7.      Noszenia zeszytu korespondencji;

8.      Noszenia obuwia zastępczego;

9.     Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: okazywania szacunku dorosłym i kolegom, szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

10. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

11. Usprawiedliwiania nieobecności;

12. Zachowania schludnego wyglądu;

13. Przestrzegania zasad noszenia właściwego ubioru do szkoły;

14.Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

15.Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole - nie przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych takich jak np. telefon komórkowy, walkman, aparat fotograficzny, większe kwoty pieniędzy;

16. Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów: niepalenia tytoniu, niepicia alkoholu, nieużywania środków odurzających;

17. Pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

18. Przestrzegania zasad higieny osobistej;

19. Podporządkowania się zaleceniom dyrektora, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego lub klasy;

Wyróżnienia i nagrody

1.      Pochwała na forum klasy;

2.      Pochwała wobec całej szkoły;

3.      Pochwała na zebraniu rodziców;

4.      Wpis do kroniki szkolnej za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach;

5.      Nagroda książkowa na koniec roku szkolnego za średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz wzorowe zachowanie;

6.      Dyplom na koniec roku szkolnego dla ucznia, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem i nie dostał nagrody książkowej;

7.      List gratulacyjny dla rodziców uczniów klas VI na koniec roku szkolnego za wybitne osiągnięcia ucznia;

8.      Dyplom lub nagroda rzeczowa.

 

Środki zaradcze

1.      Upomnienie wychowawcy oddziału w indywidualnej rozmowie;

2.      Upomnienie ucznia wobec klasy;

3.      Upomnienie ustne dyrektora;

4.      Nagana pisemna dla ucznia - do informacji rodziców;

5.      Obniżenie oceny z zachowania;

6.      Przeniesienie do równoległej klasy;

7.      Przeniesienie do innej szkoły w przypadkach niżej wymienionych;

8.      Powiadomienie stosownych organów w przypadkach rażącego zaniedbania obowiązku szkolnego i kolizji z prawem;

9.      Przewiduje się możliwość zobligowania ucznia do pracy na rzecz szkoły w celu zadośćuczynienia za wyrządzone szkody;

10. Ograniczenie uczniowskich przywilejów;

11. Obniżenie oceny z zachowania za notoryczne unikanie noszenia stroju szkolnego.

ROZDZIAŁ IV.  

 

SZKOŁA W ŚRODOWISKU

 

 I.  Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

1.      Zebrania z rodzicami (5 w ciągu roku): ogólne, spotkania klasowe, konsultacje.

2.      Lekcje otwarte.

3.      Udział rodziców w zajęciach organizowanych przez szkołę.

4.      Kontakty indywidualne z rodzicami uczniów (w razie potrzeb).

5.      Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach.

6.      Pozyskiwanie rodziców do pomocy w organizowaniu imprez szkolnych.

7.      Udział rodziców w podejmowaniu decyzji istotnych dla ogółu szkolnej społeczności.

8.      Pedagogizacja rodziców. 

II.    Zasady współpracy z samorządem terytorialnym i organizacjami wspierającymi szkołę

1.      Udział przedstawicieli samorządu gminnego w ważniejszych uroczystościach szkolnych: rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie ucznia klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, Jasełka, zakończenie roku szkolnego.

2.      Wycieczki uczniów do Urzędu   Miasta   i   Gminy   w Czerwionce.

3.      Zapraszanie do szkoły przedstawicieli radnych i sołtysów wsi na spotkania z uczniami - informowanie o ich pracy, kompetencjach, zadaniach.

4.      Spotkania z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej.

5.      Spotkania z udziałem funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Czerwionce – pogadanki na temat bezpieczeństwa. 

III.   Udział szkoły w akcjach i konkursach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich

1.      Udział w akcji "Sprzątanie Świata".

2.      Udział w akcjach ekologicznych.   

3.      Udział w warsztatach ekologicznych. Uczniowie poznają niezwykłe zakątki naszego regionu, uczą się rozpoznawać rośliny i zwierzęta chronione, poznają rezerwaty i obszary przyrody chronionej. Celem nadrzędnym wszelkiego rodzaju działań proekologicznych jest uświadomienie uczniom, jak istotna jest ochrona środowiska naturalnego dla nas, a przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Uczniowie potrafią rozpoznać rośliny chronione, nie będą ich zrywać i niszczyć; wiedzą jak należy zachować się w rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym, parku narodowym; wiedzą, dlaczego tworzone są obszary chronionego krajobrazu. Umieją rozpoznawać rośliny nie tylko chronione, ale również te pospolite; potrafią zrobić zielnik, opisać zebrane liście i owoce.

4.      Udział szkoły w konkursach recytatorskich.

5.      Udział uczniów w konkursach plastycznych.

6.      Udział uczniów w konkursach  przedmiotowych  i  między przedmiotowych.

7.      Udział uczniów w konkursach związanych z bezpieczeństwem. 

IV.   Uroczystości wynikające z tradycji szkoły:

1.      Dzień Chłopca

2.      Pasowanie ucznia klasy I

3.      Dzień   Edukacji   Narodowej

4.      Święto  Patrona  Szkoły

5.      Andrzejki

6.      Wspólny  opłatek

7.      Dzień  Kobiet

8.      Powitanie  Wiosny

9.      Dzień Ziemi

10. Dzień  Dziecka

11. Dzień szkoły bez przemocy

12. Pożegnanie absolwentów szkoły 

V.   Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych:

1.      Święto Odzyskania Niepodległości,

2.       Dzień Górnika,

3.       Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 - Maja 

VI.   Uroczystości integrujące szkołę ze środowiskiem:

1.      Choinka szkolna,

2.      Jasełka,

3.      Dzień Babci i Dziadka,

4.      Dzień Matki,

5.      Festyn Rodzinny "Mama, Tata i Ja".   

ROZDZIAŁ V. 

WEWNĄTRZSZKOLNE  REGULAMINY  I  OFERTA  SZKOŁY  

I.  Regulamin Samorządu Uczniowskiego

1.      Do samorządu uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły.

2.      Kadencja samorządu trwa jeden rok.

3.      Samorząd współpracuje z nauczycielami w pracy społecznej.

4.      Zadania samorządu uczniowskiego:

§         organizacja wystroju szkoły (dekoracje, gazetki),

§        pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych, apeli okolicznościowych, wycieczek, wieczornic, zabaw i innych imprez kulturalnych i sportowych,

§         udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i zbieraniu funduszy na polepszanie warunków bytowych szkoły,

§        przeprowadzanie konkursów i zawodów między klasami w dziedzinach: nauka, czytelnictwo, czystość, estetyka klas.

5.      Wybory do samorządu odbywają się na zasadzie konkursu.

6.      Kryteria konkursowe:

§         dobra znajomość obowiązków ucznia,

§         zdobywanie bardzo dobrych wyników w nauce i nienaganne zachowanie,

§         zgodne współżycie w grupie.

7.      Przebieg konkursu:

§         eliminacje wstępne w klasach w celu wybrania 3 kandydatów do konkursu,

§         spośród kandydatów biorących udział w konkursie uczniowi w drodze wyborów tajnych wybierają samorząd uczniowski,

§         przedstawiciele samorządu wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę, skarbnika, sekretarza.

8.      Opiekunem samorządu uczniowskiego zostaje nauczyciel wybrany przez ogół uczniów.

9.      Zadania opiekuna samorządu:

§         ułożenie planu pracy samorządu,

§         kierowanie pracą,

§         służenie pomocą i pomysłem przy organizowaniu różnych imprez szkolnych,

§         przeprowadzanie zebrań samorządu,

§         nagradzanie uczniów za czynny udział i zaangażowanie w pracy na rzecz ogółu         społeczności szkolnej,  

II.   Regulamin przyznawania nagród i stosowania kar dla uczniów

1.     Nagrody przyznawane są uczniom wyróżniającym się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.

2.      Szkoła przyznaje następujące nagrody:

§         pochwała wobec klasy (przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora szkoły),

§         pochwała na forum szkoły,

§         wyróżnienie w formie dyplomu, odznaki wzorowego ucznia, dyplomu bardzo dobrego ucznia,

§         nagroda książkowa za osiągnięcia w nauce oraz udział w konkursach,

§         list pochwalny dla rodziców,

§         dla  wyróżniających się uczniów nagroda w formie dyplomu lub nagrody rzeczowej za:

ό      najlepszą frekwencję,

ό      przyznanie tytułu "najsympatyczniejszy kolega",

§         nagroda książkowa dyrektora szkoły,

§         stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

3.      Zasady przyznawania ODZNAKI WZOROWEGO UCZNIA:

§         odznakę wzorowego ucznia przyznaje wychowawca oddziału,

§         odznakę wzorowego ucznia otrzymuje uczeń, który uzyskał na  I semestr co najmniej same oceny bardzo dobre oraz wzorowe zachowanie,

§         uczeń utrzymuje odznakę wzorowego ucznia, jeżeli na II semestr otrzymał również same oceny bardzo dobre i wzorowe zachowanie, w przeciwnym  wypadku traci tytuł "wzorowy uczeń" oraz prawo do noszenia odznaki

§        w klasach I - III odznakę wzorowego ucznia otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności z  poziomu co najmniej rozszerzającego,

4.      Zasady przyznawania dyplomu "bardzo dobrego ucznia":

§         dyplom "bardzo dobry uczeń" przyznaje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy,

§         dyplom otrzymuje uczeń, który osiągnął bardzo wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre  zachowanie oraz uczeń, który osiągnął wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

5.      Szkoła stosuje kary dla uczniów za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia:

§         upomnienie wychowawcy klasy,

§         upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

§         nagana dyrektora szkoły wobec rady pedagogicznej z powiadomieniem rodziców ucznia,

§         wezwanie rodziców do szkoły,

§         skierowanie ucznia na rozmowę wychowawczą z pedagogiem,

§         obniżenie oceny z zachowania,

III.   Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena uczniów

Szkoła jako miejsce, w którym uczniowie spędzają dużo czasu powinna dbać nie tylko o prawidłowy rozwój intelektualny, ale również zapewnić warunki bezpiecznego pobytu. uczniów w szkole i wdrażać ich zdrowego i higienicznego trybu życia.

Szkoła zapewnia:

1.      Opiekę specjalistyczną Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czerwionce dla uczniów z trudnościami w nauce.

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

3.      Pomoc materialną dla uczniów z rodzin najuboższych.

4.      Zapoznawanie uczniów z zasadami BHP.

5.      Pogadanki na temat zdrowia i higieny.

6.      Prowadzenie programów profilaktycznych.

7.      Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach niewydolnych wychowawczo.

8. Opiekę pedagoga szkolnego dla uczniów zarówno z trudnościami dydaktycznymi, jak i wychowawczymi. 

IV.  Oferta zajęć pozalekcyjnych

Szkoła prowadzi następujące zajęcia pozalekcyjne:

1.      Koło teatralne:

§         skupia uczniów uzdolnionych aktorsko,

§         uczniowie przygotowują przedstawienia na szkolne uroczystości,

§         uczniowie biorą udział w konkursach recytatorskich,

2.      Koło matematyczne:

§         skupia uczniów uzdolnionych matematycznie,

§         poszerza wiedzę uczniów o treści wykraczające poza program nauczania,

§         przygotowuje do udziału w konkursach matematycznych,

3.      Koło plastyczne:

§         skupia uczniów uzdolnionych manualnie,

§         uczniowie wykonują prace na konkursy plastyczne oraz dekoracje na uroczystości,

4.      Koło przyrodnicze:

§         skupia uczniów uzdolnionych,

§         skupia uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych,

§         przygotowuje do konkursów wiedzy o środowisku,

§         poszerza wiedzę i zainteresowania uczniów

5.      Koło informatyczne:

§         rozwija zainteresowania informatyczne uczniów,

§         rozwija uzdolnienia w dziedzinie informatyki,

§         wspiera ogólny rozwój intelektualny ucznia,

§         wdraża do świadomego kulturalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych,

6.      Szkolny Klub Sportowy:

§         zachęca uczniów do czynnego uprawiania sportu,

§         zwiększa sprawność fizyczną,

7.      Koło języka angielskiego:

§         skupia uczniów uzdolnionych językowo,

§         rozwija kompetencje językowe,

8.      Gry i zabawy dydaktyczne:

§         rozwija aktywność twórczą, poznawczą, społeczno - emocjonalną dziecka,

§         dzieci poprzez zabawę poznają rzeczywistość i uczą się w przyjemnej atmosferze

§         rozbudza ciekawość i zainteresowania,

§         wzbudza motywację do wykonywanych zadań szkolnych,

§         wpływa na rozwijanie twórczych postaw poznawczych dzieci.

V.  Działania szkoły o charakterze kulturalnym, sportowym  i turystycznym

1.      Uczestnictwo w kulturze:

§         wyjazdy uczniów do kina,

§         wyjazdy uczniów do teatru,

§         przyjmowanie  w szkole artystów objazdowych,

§         udział  uczniów w  konkursach  recytatorskich  i występach artystycznych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu,

§         wspólne zabawy, dyskoteki.

2.      Imprezy sportowe:1 czerwca w Dniu Dziecka odbywają się w szkole zawody sportowe pod hasłem DZIEŃ SPORTU   SZKOLNEGO.  W zawodach biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z najmłodszymi dziećmi z oddziału przedszkolnego. Zawody kończą się ogłoszeniem wyników najlepszych zawodników w poszczególnych dyscyplinach sportowych (nagrody i dyplomy otrzymują uczniowie w dniu zakończenia roku szkolnego). Uczestnikom zawodów Rada Rodziców funduje poczęstunek.

3.      Wycieczki szkolne/ wycieczki dydaktyczne:

§         wycieczki ekologiczne,

§         zwiedzanie najbliższych miejscowości połączone z wyjazdem do kina czy teatru,

§         wycieczki rowerowe po  okolicy ,

Wyjazdy, wycieczki, imprezy organizowane ze środków pozyskanych od sponsorów.

 ROZDZIAŁ VI.  

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY

 Działania. 

Cel główny

Cele szczegółowe

Sposób realizacji

 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie

- pogadanki

- samoocena uczniów

Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych

- wskazywanie miejsc niebezpiecznych w drodze do szkoły

- właściwe zachowanie się w czasie przerw
  i zajęć ruchowych

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

- pogadanki

- zajęcia i warsztaty profilaktyczne

-  udział w zajęciach socjoterapeutycznych

Kreowanie kultury zachowania wolnej
od wyzwisk, wyśmiewania, obrażania i innych przejawów agresji słownej

- pogadanki

- zajęcia i warsztaty profilaktyczne

udział w zajęciach socjoterapeutycznych

 

 

Współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną

- kierowanie uczniów na badania psychologiczne i pedagogiczne

- udział specjalistów w pracach zespołów
ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- pedagogizacja rodziców - zapraszanie specjalistów, prelegentów

- organizowanie rad szkoleniowych dla nauczycieli

Diagnozowanie uczniów zachowujących się agresywnie

- ankietowanie zespołów klasowych

- rozmowy z uczniami

- rozmowa z rodzicami

- współpraca grona pedagogicznego z pedagogiem szkolnym

 

 

Uczenie rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy

- pogadanki, przykłady dobrych zachowań

- zajęcia integrujące zespoły klasowe

- ważność słów: proszę, dziękuję, przepraszam

- zajęcia socjoterapeutyczne

Realizacja zadań związanych z prawami człowieka oraz prawami i obowiązkami ucznia

- pogadanki

- konkurs znajomości praw i obowiązków

 

Kreowanie zdrowego trybu życia i profilaktyka uzależnień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie do dbania o higienę osobistą i higienę otoczenia

 

 

- kontrola czystości i konkursy czystości

- pogadanki

- filmy edukacyjne

- literatura i prasa młodzieżowa

- pogadanki

 

Dbanie o higienę przygotowywania i spożywania posiłków

- udział w ogólnopolskich akcjach związanych
    ze zdrowym odżywianiem

- organizowanie w szkole zajęć praktycznych wdrażających do zdrowych nawyków żywieniowych

- pogadanki

Zachęcanie do aktywnego trybu życia ( wypoczynek, zabawy na świeżym powietrzu)

- nauka gier i zabaw zespołowych

- wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy

- wycieczki ekologiczne

- wycieczki turystyczno - krajoznawcze

Uczenie różnych technik radzenia sobie ze stresem

- zajęcia warsztatowe prowadzone
przez psychologa, pedagoga szkolnego

- zajęcia socjoterapeutyczne

Dbałość o właściwe i zgodne z normami miejsce pracy ucznia w szkole

- mierzenie wzrostu uczniów dwa razy
   w ciągu roku szkolnego

- zgłaszanie usterek mebli i sprzętu szkolnego

Uświadamianie uczniom szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków

- pogadanki prowadzone przez wychowawcę     klasy, pedagoga, pielęgniarkę i policję

- zajęcia profilaktyczne

Uświadamianie uczniów
 i ich rodziców
o niebezpieczeństwie związanym ze stosowaniem dopalaczy

- zajęcia profilaktyczne

- akcja informacyjna skierowana
  do rodziców na temat szkodliwości dopalacz

 

Informowanie uczniów i ich rodziców na temat szkodliwości napojów energetycznych

 

- pogadanki  na temat poważnych konsekwencji zdrowotnych w związku
z regularnym spożywaniem napojów energetycznych

-akcja informacyjna mająca na celu uświadomienie rodziców o szkodliwości napojów energetycznych

Przekazywanie informacji
na temat zagrożeń wynikających
z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu

- pogadanki prowadzone
przez wychowawcę klasy, pedagoga

- zajęcia i warsztaty profilaktyczne

 

Wdrażanie
do dbałości o własne prawa, poszanowania praw innych i właściwe relacje między ludźmi

Wdrażanie do przestrzegania Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów

- przypominanie zapisów zawartych
w szkolnych dokumentach

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się wobec pracowników szkoły

- pogadanki

Kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniami

- pogadanki

- warsztaty

- zajęcia socjoterapeutyczne

Kształtowanie prawidłowej postawy wobec ludzi niepełnosprawnych i starszych

- pogadanki

- pomoc ludziom starszym

- akademie okolicznościowe

- akcje charytatywne

 

Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach u osób dorosłych

- wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły - osoby, do których należy się zwracać
z problemem

- wskazanie adresów i numerów telefonów osób
 i instytucji, które mogą pomóc

 Kształtowanie postawy ograniczonego zaufania do osób nieznajomych

- pogadanki

- filmy edukacyjne

- zajęcia profilaktyczne

Zwracanie uwagi na dbałość o kulturę słowa i zachowanie się w różnych sytuacjach życiowych

- regulamin zachowania

- pogadanki

- filmy edukacyjne

 

Wdrażanie  do bezpiecznych zachowań podczas nauki, zabawy
i  wypoczynku

 

 

Uświadamianie uczniom konieczności poruszania się
po drodze publicznej zgodnie
 z obowiązującymi przepisami

- pogadanki na temat bezpieczne drogi
do szkoły i ze szkoły

- udział w konkursach dotyczących  bezpieczeństwa

Uczenie przepisów ruchu drogowego

- wyjścia uczniów klas młodszych w teren -
na skrzyżowanie- praktyczne omówienie sposobu włączania się do ruchu, przechodzenia
przez drogę publiczną, zachowania się na jezdni
i na poboczu

- przygotowanie uczniów klasy czwartej
do egzaminu na kartę rowerową

- udział w konkursach - przepisy ruchu  drogowego

Uczenie rodzajów znaków i sygnałów umownych

- zapoznanie uczniów z sygnałami umownymi obowiązującymi  w szkole

- przeprowadzanie próbnych alarmów  pożarowych

- pogadanki

Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas przebywania na terenach leśnych, w parkach i rezerwatach

- pogadanki na temat właściwego i bezpiecznego zachowania się na terenach leśnych

- spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Rybnik

Bezpieczeństwo w czasie przerw

- zapoznanie uczniów z regulaminem  bezpiecznego zachowania się w czasie przerw


 

ROZDZIAŁ VII.

NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ
 

1.      Zespół Wychowawczy:

§         systematycznie się spotyka w celu omawiania sytuacji wychowawczej szkoły;

§         inicjuje różnorodne działania wychowawcze;

§         opracowuje strategie i cele wychowawcze na kolejne lata szkolne;

§         dokonuje ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

2.      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

§         realizują Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

 

 ROZDZIAŁ VIII.

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

1.      Analiza dokonań wychowawczych na podstawie ankiet, sondaży, testów.

2.      Indywidualna rozmowa z wychowawcą na temat sukcesów i porażek wychowawczych.

3.      Arkusz oceny pracy własnej za I i II semestr.

4.      Analiza dokumentacji zebranej przez wychowawcę klasowego.

5.      Lekcje koleżeńskie o tematyce wychowawczej.

6.      Ankiety, testy, sondaże kierowane do uczniów i rodziców.

                           

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach został poddany analizie i modyfikacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2015r.

W dniu 10 września 2015 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców. Program Wychowawczy wprowadzono Uchwałą Nr 7/2015/2016 z dnia 14 września 2015r.

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach

 

 

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Efekt

Uwagi

I. Promowanie zdrowego stylu życia.

 

1. Uświadomienie szkodliwego wpływu używek na zdrowie człowieka.

2. Promujemy zdrowie.

3. Przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania komputera.

4. Nauka właściwego gospodarowania czasem wolnym.

5. BHP.

Wychowawcy klas

Pedagog

 

IX-VI

1. Uczniowie opanowali podstawowe zasady higieny fizycznej
i umysłowej.

2. Uczniowie dostrzegają korzyści płynące ze zdrowego odżywiania się.

3. Uczniowie biorą liczny udział w zajęciach pozalekcyjnych.

 

II. Propagowanie kultury na co dzień.

 

1. Wpajanie uczniom konieczności stosowania
"magicznych słów": proszę, dziękuję, przepraszam.

2. Okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły.

3. Właściwe zachowanie wobec gości w szkole.

4. Dbałość
o poprawę relacji uczniowskich, bezinteresowna pomoc.

Wychowawcy klas

Pedagog

Nauczyciele przedmiotów

 

IX-VI

1. Dzieci pamiętają
o uprzejmości wobec innych.

2. W społeczności szkolnej można zaobserwować aktywną, bezinteresowną pomoc w różnych sytuacjach.

3. Uczniowie przestrzegają kontraktów klasowych

 

III. Uczenie poszanowania tradycji rodzinnych, szkolnych, regionalnych i państwowych.

1. Przygotowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i regionalnych

2. Wychowanie do poszanowania symboli narodowych i szkolnych.

3. Organizowanie konkursów i wystaw plastycznych oraz wycieczek klasowych
o tematyce regionalnej.

4. Przygotowanie pogadanek i lekcji na temat tradycji.

Nauczyciele przedmiotów,

Wychowawcy klas,

Bibliotekarz

IX-VI

1. Uczniowie znają i szanują symbole szkolne i narodowe.

2. Wychowankowie posiadają podstawową wiedzę na temat historii szkoły
i regionu.

3. Uczniowie znają zwyczaje i obrzędy swej miejscowości
i regionu.

 

 

 

 

 

IV. Wychowanie
do samorządności.

 

1. Przygotowanie Praw Dziecka i Praw Człowieka.

2. Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

3. Rozwijanie samorządności klasowej.

4. Organizowanie tradycyjnych i nowatorskich spotkań
z rodzicami.

5. Angażowanie uczniów do przygotowania imprez szkolnych i przedszkolnych.

6. Współudział
w akcjach na rzecz ochrony środowiska: "Sprzątanie świata", "Dzień Ziemi", "Święto niezapominajki", zbiórka baterii, zbiórka puszek.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Pedagog

Opiekunowie SU

Nauczyciele przedmiotów

Rada Rodziców

IX-VI

1. Uczniowie znają swoje prawa
i obowiązki.

2. Uczniowie uczą się samodzielnego podejmowania decyzji w pracy Samorządu Uczniowskiego.

3. Uczniowie uczą się szanować środowisko naturalne poprzez udział w różnego rodzaju akcjach.

Dni otwarte.

 

 

 

COPYRIGHT © by SP Szczejkowice IT department