ć
  SP Szczejkowice
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Szukaj:  

 

STRONA GŁÓWNA   •   HISTORIA SZKOŁY   •   PLAN LEKCJI   •   WYDARZENIA   •   PLIKI DO POBRANIA   •   KONTAKT

Rok szkolny 2020/2021

PLAN PRACY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY - rok szkolny 2020/2021   

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 SZKOŁY  PODSTAWOWEJ im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach 

 

Podstawa prawna:

·         Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

·     Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na dany rok szkolny.

 • Statut Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach.

   

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),

 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki,

 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),

 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu - przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),

 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

I. Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

II. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

 • szanuje siebie i innych,

 • jest odpowiedzialny,

 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,

 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,

 • jest tolerancyjny,

 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia
  i technologie informatyczne,

 • jest ambitny,

 • jest kreatywny,

 • jest odważny,

 • jest samodzielny,

 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

 • jest odporny na niepowodzenia,

 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

 • inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły).

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1)   poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

2)  rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3)  kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4)  kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

5)  prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

6)  doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W roku szkolnym 2018/2019 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

1) wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
2) przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), uczenie podstawowych zasad współistnienia w grupie (np. proszę, dziękuję, przepraszam)

3) wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
4) rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
5) budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
6) przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, rozwijanie tolerancji i poszanowania wzajemnego  uczniów;
7) przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, np. dopalacze, internet,
8) troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców, (rower, ulica, fotelik, alarm przeciwpożarowy)
9) higiena osobista,
10) akcje charytatywne,
11) budzenie poczucia patriotyzmu (100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę)

 Zadania profilaktyczne programu to:

1) zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

2) znajomość zasad ruchu drogowego - bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

3) promowanie zdrowego stylu życia,

4) kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

5) rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

6) eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

7) niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

8) wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

9) uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

1.      Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.      Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,

 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością

 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

3.      Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

4.      Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

5.      Zespół wychowawców:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,

 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
  i profilaktycznej szkoły,

 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

6.      Pedagog szkolny/psycholog:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,

 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

7.      Rodzice:

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

8.      Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

V. Kalendarz uroczystości szkolnych

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 • ślubowanie klas pierwszych,

 • Dzień Edukacji Narodowej,

 • Narodowe Święto Niepodległości,

 • szkolny festiwal twórczości artystycznej,

 • andrzejki szkolne,

 • mikołajki klasowe,

 • szkolne spotkanie opłatkowe,

 • szkolny wieczór kolęd,

 • szkolne walentynki,

 • pierwszy dzień wiosny,

 • Dzień Ziemi,

 • Święto Patrona Szkoły,

 • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

 • festyn rodzinny,

 • Dzień Sportu,

 • zakończenie roku szkolnego.

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

1.      Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

2.      Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

3.      Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

1.      Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.

2.      Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

3.      Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

1.    Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

2.    W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

3.    Uczniowie są  świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia
a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

1.   Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

2.   Przeprowadzenie cyklu zajęć  psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.

3.   Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.

4.   Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

1.    Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.

2.    Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych do pracy szkoły  oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.

3.  Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. Uczniowie  w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

VII. Harmonogram działań

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele,

wychowawcy

 

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta,

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły,

 Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu aktywnych metod pracy

 Przeprowadzenie przez nauczycieli 1 zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy

nauczyciele

 

  

 

 

 

  

 koordynator WDN

  

dyrektor

zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

  

Zgodnie z terminami obserwacji lekcji ustalonym w planie nadzoru pedagogicznego do

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

zajęcia z orientacji zawodowej

wychowawcy, pedagog szkolny

 (zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach)

Kształtowanie postawy twórczej

szkolny festiwal twórczości artystycznej

wychowawcy, organizatorzy przeglądu 

 

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

warsztaty w klasach

 debata na temat wartości i zasad wolontariatu

wychowawcy

pierwsze półrocze (zgodnie z harmonogramem)

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy z nagrodami na najwyższą średnią i najlepszą frekwencję

przewodniczący zespołów wychowawczych

 

zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym w zespołach wychowawczych dla poszczególnych klas
opracowanie regulaminu konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego,

koordynator np. pedagog szkolny wychowawcy,

 zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

działalność charytatywna, wolontariat szkolny

Powołanie Rady Wolontariatu.

Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu

opiekun samorządu szkolnego

 

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

 

nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne działania

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

wskazane osoby odpowiedzialne
 za wskazana formę 

terminy konkretnych wycieczek planowanych
przez wychowawców i nauczycieli

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

 lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

wycieczki

 nauczyciele, wychowawcy

 

zgodnie z terminem

 

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

 

warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego,

 

 lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

pedagog szkolny,

 wychowawcy klas
 przewodniczący zespołu wychowawczego

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez pedagoga 

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Przewodniczącego zespołu wychowawczego

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców na podstawie scenariusza opracowanego przez zespół w składzie:…

nauczyciel WF, nauczyciele biologii
i wychowania fizycznego  wychowawcy klas

 zgodnie z harmonogramem

SPOŁECZNA

 Kształtowanie przekonania
o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej,
a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

koordynator  wychowawcy

 

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

Kurs mediacji, prowadzony przez pedagoga szkolnego.

 

 Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

szkolna debata nt. OBOWIĄZKÓW,
praw i wolności w szkole

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekun samorządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

 

  

 

Zgodnie z programem zajęć w I semestrze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie kultury bycia.

Zajęcia Akademii Dobrych Manier - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

pedagog szkolny

pierwsze półrocze, zgodnie z programem zajęć

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze. 

 

.

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

warsztaty dla klas VII- VIII  prowadzone przez pedagoga szkolnego, specjalistę,  nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

 

pedagog szkolny, nauczyciel przedsiębiorczości .

Pierwsze i drugie półrocze

zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez pedagoga do .

 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

analiza frekwencji uczniów

 

 

systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami,

 

Dyrektor, wychowawcy

sporządzanie miesięcznych zestawień obecności w pierwszym dniu miesiąca następującego po okresie kontroli

Zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szkolny

EMOCJONALNA

 Nauka nabywania świadomości własnych słabych
i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP

 lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce - wskazanie konkretnych zajęć

pedagog szkolny

 zgodnie
z konkretnymi terminami
dla poszczególnych oddziałów

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

 lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji i jej unikaniu

 

pedagog szkolny
 np. nauczyciel bibliotekarz

  

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

 

Z rozporządzenia zmieniającego z dnia 22 stycznia 2018 r.  w programie wychowawczo-profilaktycznym  uwzględniono:

 

1. kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych, w tym przez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym oraz zaangażowaniu w działalność podmiotów takich jak: organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;

 

 

 

 

2. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

 

 

 

 

3. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

 

 

 

 

4. współpracę szkół i placówek, przy prowadzeniu działalności zapobiegającej narkomanii i uzależnieniom  z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, państwowymi wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, Policją, pracodawcami oraz  podmiotami, takimi  jak: organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;

 

 

 

 

5. konieczność przeprowadzenia  diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka,  ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, dotyczącej uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki, opracowywana we współpracy z podmiotami, o których mowa w pkt.4, w każdym roku szkolnym, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego;

 

 

 

 

6. działania  wynikające z diagnozy, szkoła lub placówka uwzględnia w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub placówki;

 

 

 

 

7. na podstawie diagnozy, nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki wybiera formę, w której realizuje działalność, wychowawczo -profilaktyczną, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy, z tym, że w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych prowadzi działania, we współpracy z przedstawicielem lub przedstawicielami państwowych wojewódzkich i państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji lub podmiotów, posiadających doświadczenie w prowadzeniu tych działań, w szczególności w realizowaniu programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;

 

 

 

 

8. w działalności wychowawczo-profilaktycznej mogą brać udział rodzice, opiekunowie, specjaliści oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, placówek doskonalenia nauczycieli, podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, państwowych wojewódzkich  i państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Policji, pracodawców, podmiotów typu organizacje pozarządowe, w tym harcerskie, z tym że w zakresie zagrożeń związanych
z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych szkoła lub placówka prowadzi działania oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności we współpracy z państwowymi, wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, Policją lub podmiotami, prowadzącymi specjalistyczną pomoc, zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym;

 

 

 

 

9. działalność profilaktyczna powinna być realizowana z uwzględnieniem form i działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

 

 

 

TERMINY:
1. w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia szkoły uzupełnią diagnozę w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych;
2.  w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wejścia w życie rozporządzenia, szkoły
uzupełnią program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uwzględniając diagnozę uzupełnioną

 

VIII. Diagnoza
Podstawę do podejmowania działalności  wychowawczej oraz profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej - stanowi OPRACOWYWANA W KAŻDYM ROKU SZKOLNYM DIAGNOZA.

Diagnoza to inaczej rozpoznanie środowiska w dwóch głównych obszarach-potrzeb (tego czego
w  szkole brakuje, jest niezbędne) oraz zasobów (czyli tego czym dysponujemy - umiejętności, czas, środki materialne).

Dobra diagnoza;

 • korzysta ze zróżnicowanych źródeł: opinii uczniów, nauczycieli, pedagoga szkolnego, dyrektora, rodziców,

 • korzysta ze zróżnicowanych metod: ankiet, wywiadu, obserwacji,

 • rozdziela opinie od faktów :("nikt nie chodzi na zajęcia pozalekcyjne"- sprawdzić osobiście
  lub sprawdzić frekwencję na tych zajęciach),

 • stara się spojrzeć na środowisko z nowej perspektywy:("nikt z uczniów nie ma problemów materialnych" - sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, że nikt nie potrzebuje pomocy),

 • efekty diagnozy zawsze powinny zostać poparte w postaci: konkretnych wyników, danych, wypowiedzi. 

Diagnozowanie środowiska wychowawczego jest badaniem zjawisk dynamicznych. Nie można więc opracować i przeprowadzić badania, którego wynik byłby aktualny przez kilka najbliższych lat.

Większość informacji o sytuacji wychowawczej w szkole pochodzi z naturalnej bieżącej obserwacji życia szkoły i zachowań poszczególnych osób wchodzących w skład tej społeczności. Wzajemne relacje między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami, utożsamianie się uczniów z poszczególnymi subkulturami młodzieżowymi, wpływy nieformalnych grup uczniowskich na społeczność szkolną czy zachowania dewiacyjne mogą być zauważone jedynie dzięki obserwacji.

Powszechnie stosowane narzędzia do diagnozy:

1) ankieta

2) rozmowy indywidualne

3) wywiad

4) obserwacja

5) socjometria

6) analiza osiągnięć szkolnych

7) analiza dokumentacji z uczestnictwa w realizowanych dotychczas programach profilaktycznych w szkole i poza nią

8) analiza dokumentacji szkolnej dotyczącej interwencji profilaktyczno - wychowawczej

9)analiza dokumentacji szkolnej

 

W oparciu o diagnozę, nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki wybiera formę, w której realizuje ww. działalność, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy.

Formy, które wybiera nauczyciel lub wychowawca to w szczególności: interaktywne wykłady, warsztaty, treningi umiejętności, projekty, debaty, szkolenia, spektakle teatralne, spoty kampanii społecznych, happeningi, pikniki edukacyjne lub w inne formy uwzględniające wykorzystanie aktywnych metod pracy.

Działalność wychowawczo-profilaktyczna szkół i placówek może odbywać się w oddziale, grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, z udziałem całej społeczności szkolnej
lub w trakcie bieżącej pracy z uczniem.

Uwzględnić należy podczas realizacji tych zadań formy i działania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W działaniach powinni być zaangażowani rodzice, opiekunowie, specjaliści oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, placówek doskonalenia nauczycieli, podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, Policji, pracodawców.

 

IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1)     obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
2)     analizę dokumentacji,
3)     przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
4)     rozmowy z rodzicami,
5)     wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
6)      wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół
ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny
Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach
został poddany analizie i modyfikacji na radzie pedagogicznej
w dniu 14 września  2018r.
Program wychowawczo-profilaktyczny
został uchwalony przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 
 w dniu 25 września  2018r.

 

COPYRIGHT © by SP Szczejkowice IT department