Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
  SP Szczejkowice
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Szukaj:  

 

STRONA GŁÓWNA   •   HISTORIA SZKOŁY   •   PLAN LEKCJI   •   WYDARZENIA   •   PLIKI DO POBRANIA   •   KONTAKT
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SZCZEJKOWICACH

Statut szkoły w wersji do pobrania

SPIS TREŚCI
PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.(Tekst jednolity: Dz. U.  z 2004r.  Nr 256 poz. 2572  z późniejszymi zmianami),

2.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U.  z 2006r. Nr 56, poz. 357)

 3.  Akty wykonawcze do ww. ustaw.

Nowelizacja Statutu przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14. 09. 2015r. Uchwałą Nr 4 /2015/2016 

 

Ľródło: www.mciservis.eu
ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE

§ 1

1. Ilekroć w "Statucie" jest mowa o: 

1) ustawie o systemie oświaty rozumie się ustawę, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 1,

2) Karcie Nauczyciela rozumie się ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2,

3) "zajęciach edukacyjnych" należy  rozumieć zajęcia o charakterze  dydaktyczno -  wychowawczym, w toku

których odbywa się nauczanie przedmiotów,

4) "szkole" należy  rozumieć szkołę podstawową,

5) "rodzicach" należy  rozumieć, także prawnych opiekunów dziecka,

6) "nauczycielu" należy  rozumieć, także wychowawcę i innego pracownika  pedagogicznego szkoły

7) "oddziale przedszkolnym"  należy rozumieć pod tym pojęciem oddział przedszkolny  przy Szkole Podstawowej

Im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach. 

§ 2

 1. Szkoła przyjmuje nazwę: "Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach".

 2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego ma swoją siedzibę w  44 – 246 Szczejkowicach przy ul. Wiejskiej 20. 

§ 3

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót

 "SP  Szczejkowice". 

§ 4

  1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny.

  2. Nadzór pedagogiczny sprawuje  Kuratorium Oświaty w Katowicach.

  3. Cykl kształcenia trwa 6 lat. 

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

 Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz kontynuacji nauki w następnym etapie kształcenia,                                                                                

2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,                     

3. kształtuje  środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań,

4. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

5. rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu  i współdziałaniu w grupie,

6. sprawowanie opieki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

7. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

8. umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami

9. organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom oraz nauczycielom.

 

§ 6 

Szkoła w szczególności realizuje następujące cele i zadania: 

1. W zakresie nauczania zapewnia uczniom między innymi:

   1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

   2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziome umożliwiającym co najmniej konsytuację nauki w następnym  etapie kształcenia,

   3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

   4) rozwijanie zdolności i dostrzeganie różnego rodzaju związków (przyczynowo –skutkowych,   funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych

   5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

   6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą sama w sobie  w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

    7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

    8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

    9) przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących  przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów

    10) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywanych zadań i rozwiązywania problemów,

    11) Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 

2. W zakresie kształcenia nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania  następujących   umiejętności:

     1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przejmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

     2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do wystąpień publicznych,

     3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi  międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

    4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

    5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się  technologią informacyjną,

    6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

    7) rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań,

    8) przyswajania metod i technik negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów i problemów społecznych,

    9) Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,

   10) Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie  informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych  we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki,

    11) Edukacja medialna czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,

   12) Edukacja zdrowotna: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie środowiska  sprzyjającego zdrowiu

 

3. W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele wspierając obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie między innymi:

 1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym,  psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym itd.,

 2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra   i piękna w świecie,

 3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

 4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze  indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem  innych,  odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością  innych,

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6) uczyli szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się  do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego  i kształtowania postaw patriotycznych,

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8) kształtowali postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia  ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 4. (uchylony)

§ 7. 

1. Szkoła realizuje zadania uwzględniające optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady  bezpieczeństwa oraz zasady promocji  i ochrony zdrowia przez prowadzenie:

1)  kształcenia zintegrowanego w klasach I – III,

2)   bloków przedmiotowych,

3)  ścieżek edukacyjnych,

4)  podziału uczniów oddziałów na grupy podczas zajęć,

5) oddziaływania wychowawczego skierowanego na priorytety określone w programie wychowawczym szkoły,

6)  kół zainteresowań , kół przedmiotowych i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

7) współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami, poradniami specjalistycznymi,

8)  współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami),

9)  nauczania indywidualnego,

10)  form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna taka pomoc i wsparcie, 

11) tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniów z uwzględnieniem:

   a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

   b) różnorodności zajęć w każdym dniu,

   c) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,  

12) zapewnienia opieki uczniom zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęć poza terenem szkoły i podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, 

13) zapewnienia opieki przez nauczycieli pełniących dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. 

  2. Szczegółowy sposób wykonywania zadań szkoły ustalony jest w rocznym planie pracy szkoły oraz  w "Programie wychowawczym" i "Programie profilaktyki" 

§ 8.

 1. W celu kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów oraz pracy z uczniami wybitnie zdolnymi  szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne poprzez powołanie kół przedmiotowych, kół zainteresowań.

2. Koła te są powoływane corocznie zgodnie z projektem organizacyjnym, za zgodą organu prowadzącego  oraz w zależności od środków , którymi dysponuje szkoła.

3. Organizację kół opiniuje Rada Pedagogiczna  oraz określa ich typ

4. Opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów oraz ich zainteresowania.

5. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych na wniosek rodziców lub za ich zgodą dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej PPP może zezwolić na indywidualny tok nauki lub program nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna.

 6. Zajęcia sportowe powinny rozszerzać i uzupełniać treści programowe obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego i pomagać w rozwijaniu uzdolnień sportowych.

  7. Zajęcia muszą być dostosowane do wieku rozwojowego ucznia.

  8. Zajęcia wymienione w ust.1 są dostępne dla każdego ucznia.

  9. Formy pracy pozalekcyjnej wymienione w ust.1 są dokumentowane pod kątem treści, programu i stopnia realizacji.

 10. W klasach I -III zajęcia sportowe przyjmują formę gier i zabaw ogólnorozwojowych.

 11. Dla uczniów z wadami postawy oraz ogólnie obniżoną sprawnością fizyczną dyrektor w miarę potrzeb  w ramach   zajęć nadobowiązkowych organizuje zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej:

    1) Zajęcia te są organizowane po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej dotyczącej ramowego planu nauczania,

    2) Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna obejmuje uczniów, którzy zostali do niej zakwalifikowani,

    3) Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela w grupach liczących od 10  do 15 uczniów.

     Czas trwania zajęć wynosi 45 minut.

 

§ 9

 

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją  oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:

1) dyżury nauczycieli na korytarzach  podczas przerw lekcyjnych

2) opiekę wychowawcy podczas zajęć świetlicowych,

3) organizowanie zastępstw  na czas doraźnych nieobecności  nauczycieli w szkole,

4) zatrudnienie pedagoga,

5) opiekę  pielęgniarki szkolnej,

6) zapewnienie wzmożonej opieki pedagogicznej podczas różnego rodzaju imprez szkolnych, zwłaszcza dyskotek, zawodów sportowych

 3. Głównym obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapewnienie dzieciom osobistego bezpieczeństwa w toku zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. 

 4. W zakresie bezpieczeństwa nauczyciel prowadzący lekcje lub zajęcia pozalekcyjne zwraca  uwagę na:

 1) bezpieczne miejsce do nauki (systematyczna kontrola sprawności i zabezpieczenia urządzeń  oraz instalacji elektrycznej   i grzewczej,

 2) dokładne instruowanie uczniów w toku zajęć o prawidłowych sposobach posługiwania  się urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi oraz narzędziami i sprzętem,  przestrzeganie   regulaminu pracowni komputerowej i sali gimnastycznej,

 3) zapoznanie uczniów z przepisami o ruchu drogowym, ochrony przeciw pożarowej i ewakuacji z  budynku na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa,

 4) nauczyciele wychowania fizycznego przynajmniej raz w roku zapoznają się z kartami  zdrowia dziecka (w obecności higienistki szkolnej).

  5. Szkoła sprawuje  opiekę nad  uczniami:

    1) organizując w ramach świetlicy szkolnej opiekę oraz żywienie,

    2) zapobiegając niepowodzeniom szkolnym przez indywidualizację procesu nauczania,

    3) organizując kontrolę higieniczną we wszystkich klasach zgodnie z kalendarzem,

    4) kontaktując się z domem rodzinnym dziecka,

    5) współpracując z OPS  oraz policją w celu zorganizowania pomocy,

    6) udzielając doraźnych zapomóg pieniężnych z funduszu Rady Rodziców lub innych środków,

    7) umożliwiając indywidualny program lub tok nauki według odrębnych przepisów.

  

6. Szkoła zapewnia opiekę wychowawczą przez:

 

    1) powierzenie szczególnej opieki wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale zwanemu dalej ,,wychowawcą",

    2) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca oddziału prowadził swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego (w miarę możliwości organizacyjnych  i kadrowych szkoły),

    3) w szczególnych okolicznościach dyrektor może powierzyć jednemu nauczycielowi dwa oddziały pod warunkiem,  że nauczyciel wyraża na to zgodę oraz daje gwarancję podołania obowiązkom z tego wynikającym.

 

§ 10

  1. Dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają pomocy i wsparcia szkoła  proponuje następujące formy opieki i pomocy:

  1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

  2) zajęcia świetlicowe,

  3) pomoc materialną,

  4) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi placówkami opiekuńczo- wychowawczymi i resocjalizacyjnymi,

  5) nauczanie indywidualne,

  6) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

  7) zajęcia rewalidacyjne.

 

  2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia  w opanowaniu obowiązujących podstaw programowych dla danego etapu edukacyjnego. O objęciu  ucznia zajęciami decyduje dyrektor szkoły za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych może być  niższa. Ilość godzin tych zajęć ustala dyrektor Szkoły

 

  3. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, która zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną.

 

  4. W ramach działań opiekuńczych i resocjalizacyjnych szkoła współpracuje z:

     1) placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

     2)  pogotowiem opiekuńczym,

     3)  młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii,

     4)  specjalnymi ośrodkami szkolno – wychowawczymi.

 

  5. Organizacją współpracy z PPP oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom zajmuje się pedagog szkolny przy współudziale zespołu wychowawczego, wychowawcy świetlicy i wychowawców oddziałów.

 

  6. Zadania pedagoga:

 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

 2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców  i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły, 

5) wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu  wychowawczego oraz profilaktyki szkoły,

 6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli  w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

8) dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,

9) kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, 

10) rozpoznawanie i diagnozowanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających kłopoty w nauce  i zachowaniu 

11) organizowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

12) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom wybitnie zdolnym, w tym realizującym indywidualne program  lub tok nauki,

13) współpraca z policją, sądem dla nieletnich w przypadkach uczniów zagrożonych  niedostosowaniem społecznym,

14) prowadzenie dokumentacji pracy pedagoga (dziennik oraz indywidualnych kart podopiecznych),

15)  przedstawianie dyrektorowi szkoły corocznych planów pracy oraz sprawozdań z ich realizacji. 

 

  7.  Zadania logopedy:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

3) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 

8. Szkoła prowadzi następujące formy pomocy materialnej:

    1) stypendium socjalne,

    2) stypendium za wyniki w nauce,

    3) korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,

    4) zasiłek losowy, który może być przyznany w formie pieniężnej lub materialnej,
          5) darmowe
podręczniki,

   6) dożywianie w postaci obiadów i szklanki herbaty. Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z bezpłatnej formy dożywiania. W tym celu szkoła współpracuje z OPS oraz szuka  wsparcia  u osób    prywatnych.

 

Środki na pomoc wymienioną w ust. 1 i 2 szkoła uzyskuje z budżetu gminy i miasta, darowizn lub funduszy rady rodziców  i sponsorów. 

 

§ 10a

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1)   z niepełnosprawności;

2)   z niedostosowania społecznego;

3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   ze szczególnych uzdolnień;

5)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)   z zaburzeń komunikacji językowej;

7)   z choroby przewlekłej;

8)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)   z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego
 i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły/placówki, a jej udzielają wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole oraz pedagog szkolny, logopeda, psycholog

 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogicznej jest organizowana i udzielana we współpracy z :

1)   rodzicami ucznia

2)   Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

3)   Instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

 

4. Z inicjatywą o pomoc psychologiczno – pedagogiczną może wystąpić:

a)   uczeń;

b)   rodzic ucznia;

c)   dyrektor ;

d)   każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem;

e)   pielęgniarka szkolna

f)     poradnia;

g)   pracownik socjalny;

h)   asystent rodziny

i)     kurator sądowy

 

5.  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:

1)   dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2)   rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3)   indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4)   dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;

 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych. Są to:

1)   oddziały terapeutyczne - organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Liczba uczniów nie może przekraczać 15.

2)   zajęcia rozwijające uzdolnienia - organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się  przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

3)   zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8

4)   zajęcia specjalistyczne: korekcyjno –kompensacyjne - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

5)   Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

6)   Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami
i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

7)   porady i konsultacje,

8)   warsztaty.

 

7. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów  z orzeczeniami.

1)  W szkole powołuje się Zespół ds.pomoc psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego

2)  W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny jako przewodniczący zespołu oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

3)  Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.

 

8. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno‐pedagogicznej, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2‐5 i ust. 2 pkt 1 i 2, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, ustala, biorąc
 pod uwagę  wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

9. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 1, pomocy psychologiczno‐pedagogicznej oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą  realizowane, są  uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno‐ terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt

 

10. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielają uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadząc dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

 

11. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 11

1. Reprezentację rodziców w szkole tworzy Rada Rodziców, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu każdego oddziału wybieranym w tajnych wyborach przez wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) danego oddziału.

2. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 3. Podstawową formą współpracy są bieżące kontakty wychowawców i rodziców, zebrania ogólnoszkolne rodziców, wywiadówki, konsultacje, dyżury nauczycieli.

4. Częstotliwość organizowania wywiadówek, w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w roku  szkolnym.  Terminy wywiadówek ustalone są w planie pracy szkoły. 

5. Formy współpracy o których mowa w ust. 3 uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole. Wychowawca opracowuje klasowy plan   wychowawczy w oparciu o "Program wychowawczy", "Program profilaktyki",  "Plan pracy szkoły", 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  oraz przeprowadzania egzaminów, 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych.

ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY

 § 12.

 

Organami Szkoły są:

Dyrektor Szkoły, 

Rada Pedagogiczna,    

Rada Rodziców,  

Samorząd Uczniowski.

§ 13.

 

Zadania i kompetencje Dyrektora Szkoły:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą i opiekuńczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli; wykonuje w szczególności następujące zadania:

a) planuje, organizuje i przeprowadza  badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

b) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych przy dokonywaniu wewnętrznego badania osiągnięć edukacyjnych uczniów; tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi,

c) analizuje wyniki sprawdzianu oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie,

d) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

e) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

f) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu  oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje  niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 3. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 

 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,  

 5. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,  

6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 7.współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,  

8. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu kompetencji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, 

9. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub   rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

10.  w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie uczenia do innej szkoły

11. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły

12. dysponuje środkami finansowymi, w tym środkami specjalnymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

 13. opracowuje arkusz organizacyjny,

14. dba o powierzone mienie – jest zarządcą obiektu,

15. dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego,                    

 16. kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na   realizacje obowiązku szkolnego poza szkołą,  

 17. na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego,

 18. współpracuje z Radą Rodziców , Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w  wykonywaniu swoich zadań, rozstrzyga sprawy sporne i konflikty pomiędzy organami,         

  19. podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, 

  20. wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, 

  21.  zapewnia stałe i aktualne informacje,  

 22. zezwala na indywidualny tok lub program nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków,   

  23. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole dla uczniów i nauczycieli, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę  poza obiektami należącymi do tych jednostek,

24. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,  

 25. nadzoruje wypełnienie obowiązku zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,

26. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

27. określa warunki korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły,

28. Dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego.

1)   uchylony

2)   uchylony

28a.  Na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych ustala:

1)   zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata szkolne

2)   materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców

28b.  Podaje corocznie w terminie do dania zakończenia  zajęć  dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw   podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym

28c.  Ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów

28d.  Wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami
i materiałami;

29. Dyrektor decyduje w sprawach:

1) zatrudniania  i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi   przepisami,

2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych pracownikom Szkoły,        

3) wstrzymywania wykonania uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z przepisami prawa,

4) zawiadamiania organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwał, o których jest mowa w  pkt. 3,

5) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników, 

6) ustalenia, na podstawie ramowego planu nauczania, szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego, 

7) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną  w sprawie "Programu profilaktyki" i "Programu wychowawczego" szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

8) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

9) Jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 14.

1. Rada Pedagogiczna Szkoły jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

 

3.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

4.Posiedzenia Rady są protokołowane, uchwały o charakterze aktu prawnego są podejmowane zwykłą większością głosów       w obecności, co najmniej 1/2 członków Rady.

 

5.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawnienia spraw będących przedmiotem posiedzeń Rady dotyczących uczniów. które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

6. Rada Pedagogicznej posiada kompetencje stanowiące w zakresie:

1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły po zaopiniowaniu  przez radę rodziców,

2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) uchwalanie statutu szkoły lub jego zmian,

6) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej,

7) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora.

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki

 

7. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:    

1) opiniowanie organizacji pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowego podziału godzin lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,   

3) w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych 

4) opiniowanie projektu planu finansowego,     

5).opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych   wyróżnień,   

6) opiniowanie Szkolnego Zastawu Programów Nauczania  oraz Szkolnego Zestawu Podręczników, który  obowiązuje przez trzy lata,         

7) rozdysponowania godzin dyrektora, w tym  przydzielenia dodatkowych zajęć edukacyjnych  z godzin do dyspozycji dyrektora,

8) opiniowanie pracy dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy,   

9) opiniowanie propozycji dyrektora dotyczących powołania i odwołania osoby zajmującej  stanowisko społecznego zastępcy oraz inne stanowiska kierownicze w szkole,    

 10)  opiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora po nierozstrzygniętym konkursie,  

 11)  opiniowanie indywidualnego program nauki i indywidualny program nauki.

 

8. Rada pedagogiczna ponadto:

1) wyznacza przedstawiciela do zespołu oceniającego rozpatrującego wniosek odwołania od oceny pracy  nauczyciela wg trybu określonego w regulaminie rady pedagogicznej.

2) wyłania przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły wg trybu określonego regulaminie rady     pedagogicznej,       

 3)  występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole.

 

§ 15.

1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym w ramach systemu oświaty, reprezentującym ogół rodziców uczniów, który może występować do dyrektora szkoły, organów szkoły (rady pedagogicznej, samorządu szkolnego), organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane  do uczniów, realizowane przez nauczycieli i rodziców;

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

c) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną   w sprawie programu, o którym mowa w ust.2 pkt1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2) Opiniowanie:

 a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

 b) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

 c) szkolnego zestawu programów nauczania,

 d) propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru;

  e) zestawu programów wychowania przedszkolnego, 

  f) zgody na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inna organizację, której statutowym celem jest  działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3) Wnioskowanie o zmianę w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników.

4) Porozumienia z Radą Rodziców wymaga:                      

a) wzór  stroju ucznia, który określa dyrektor szkoły,       

b) określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły wymaga stroju  uroczystego (biała koszula/ bluzka i ciemne spodnie/ spódnica).

5) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela,

6) gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

7) uchwalenie regulaminu własnej działalności,

8) wykonywanie innych zadań wynikający z przepisów praw.

 

 

§ 16.

 

  W szkole działa Samorząd Uczniowski - zwany dalej "Samorządem", który tworzą wszyscy uczniowie.

 

1. Zasady wybierania i działalności Rady określa regulamin uchwalony przez ogól uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

2. Rada Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać  Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 

 4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,  

 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  z dyrektorem szkoły,

 6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

5. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:

1)   uchwalanie regulaminu swojej działalności,

2)  opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki,

3)  realizuje inne zadania wynikające z przepisów.

§ 17.

1. Poszczególne organy szkoły działają w ramach swych kompetencji współpracując między sobą na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez organizację wspólnych spotkań, narad szczegółowo określanych w planach pracy organów i kalendarzu szkolnym.

 

2. Poszczególne organy współpracują ze sobą w zakresie zapewnienia przepływu bieżącej informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

 

3. Współdziałanie poszczególnych organów szkoły określają następujące zasady:

1) dyrektor szkoły współdziała ze wszystkimi organami szkoły w zakresie podnoszenia jakości działania, lepszej organizacji pracy w szkole, wprowadzenia nowych form pracy szkoły,

2) dyrektor uczestniczy (na zaproszenie) w posiedzeniach zarządu organów szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego; służy pomocą oraz informuje o bieżącej działalności szkoły,

3) dyrektor szkoły zapewnia podstawowe warunki lokalowe do funkcjonowania organów szkolnych.                                               

 

4. Zasady współdziałania organów szkoły:

1) należy każdemu organowi szkoły zapewnić możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą,

2) wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły dotyczące działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii  i złożeniu wniosków,

3) W przypadku zaistniałych konfliktów pomiędzy organami szkoły, organ niezaangażowany pełni   rolę mediatora i dąży do wyjaśnienia sprawy i jej polubownego zakończenia. W przypadku nie  rozwiązania konfliktu między organami szkoły, zainteresowany organ może odwołać się do instancji wyższej (organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny, rzecznika praw dziecka). Dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych,

4) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowaniu i planowanych  działaniach lub decyzjach   przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń: dla rodziców  i uczniów na korytarzu szkolnym, dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim. Nauczycielom przekazuje się zarządzenia, decyzje i informacje w "zeszycie zarządzeń", który wyłożony jest  w pokoju nauczycielskim.

5) W sekretariacie szkoły znajduje się zeszyt skarg i wniosków, w którym odnotowywane są skargi rodziców.

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18.

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku  następnego. Terminy ferii i przerw świątecznych oraz dni dodatkowo wolnych od zajęć  określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku po zasięgnięciu opinii  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

3a  Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii), zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny.

 

3b  Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę
 i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

3c. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione pkt 1 i 2 zajęcia edukacyjne.

3d. Zajęcia wymienione w pkt  2) c, d, e  mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy

4. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i jest zgodny z ramowym planem nauczania.

§ 19.

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 

2. W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

 

3. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 30 uczniów,  a w klasach I – III nie może liczyć więcej niż 25 uczniów . Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeśli średnia liczba uczniów w każdym z oddziałów byłaby niższa niż  16.

 

4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa
w art. 53 ust. 2 pkt 1,

1) dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.

2) może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną
w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

5. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

 

6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 20.

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach,  dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,  z zastrzeżeniem pkt 2.         

 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

 4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

§ 21. 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 – 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,  zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

§ 22.

 1. Religia/etyka , jako szkolny przedmiot jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

1) Życzenie wyrażane jest w najprostszej pisemnej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Znajduje się w dokumentacji wychowawcy oddziału,

2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi   w świetlicy szkolnej,

3) Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne,

3a) Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o program zatwierdzony i umieszczony w szkolnym zestawie   programów  nauczania

4) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,

5) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy oddziału,

6) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

7) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;

8) Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym,

9) Jeśli natomiast uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów, zaleca się umieszczać na świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą

10) Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy, ale jest składową średniej ocen

 

2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności  z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

§ 23

 

1. Dla uczniów , którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna  przekraczać 25.

3. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na podstawie tygodniowego podziału zajęć uczniów. Czas pracy świetlicy może ulec zmianie w ciągu roku o ile zajdzie taka potrzeba.

 4. Zadania wychowawcy świetlicy:

    1) organizowanie stałym członkom grup wychowawczych obiadów w stołówce szkolnej

   2) organizowanie uczniom korzystającym ze świetlicy różnych form zajęć ze szczególnym uwzględnieniem zajęć o charakterze rekreacyjno - sportowym, kulturalnym, plastycznym i muzycznym,

    3) pomoc w odrabianiu zadania domowego,

    4) dbanie o wystrój świetlicy i szkoły.

Zasady przyjmowania do świetlicy określa regulamin. 

§ 24 

1. W szkole działa biblioteka i czytelnia zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł

oraz  efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania  u uczniów   nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Biblioteka i czytelnia szkolna są pracowniami służącymi do realizacji:

       1) potrzeb i zainteresowań uczniów,

       2) zadań dydaktyczno-wychowawczych,

       3) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,

       4) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

       5) popularyzowania tematyki ekologicznej i regionalnej.

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

      1) gromadzenie zbiorów i ich katalogowanie,

      2) korzystanie ze zbiorów w czytelni,

      3) wypożyczanie pozycji książkowych do domu,

      4) prowadzenie zajęć edukacji medialnej i czytelniczej w wymiarze zgodnym z ramowym planem nauczania,

5. Godziny pracy bibliotekarzy umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych  i po ich zakończeniu.

6.Czas pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły na podstawie tygodniowego podziału zajęć uczniów.  Czas pracy biblioteki może ulec zmianie w ciągu roku, o ile zajdzie taka potrzeba.

7. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

      1) prowadzenie katalogów i kart czytelniczych,

      2) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

      3) prowadzenie edukacji medialnej i czytelniczej,

      4) dbanie o stan techniczny księgozbioru,

      5) dbanie o wystrój estetyczny pomieszczeń biblioteki,

      6) propagowanie czytelnictwa,

      7) prowadzenie gazetek tematycznych na korytarzach szkolnych,

      8) przeprowadzanie konkursów czytelniczych.

      9) współpraca z innymi bibliotekami na zasadach określonych przez bibliotekarzy tych bibliotek,