Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
  SP Szczejkowice
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Szukaj:  

 

STRONA GŁÓWNA   •   HISTORIA SZKOŁY   •   PLAN LEKCJI   •   WYDARZENIA   •   PLIKI DO POBRANIA   •   KONTAKT
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SZCZEJKOWICACH

Statut szkoły w wersji do pobrania

SPIS TREŚCI
PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.(Tekst jednolity: Dz. U.  z 2004r.  Nr 256 poz. 2572  z późniejszymi zmianami),

2.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U.  z 2006r. Nr 56, poz. 357)

 3.  Akty wykonawcze do ww. ustaw.

Nowelizacja Statutu przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14. 09. 2015r. Uchwałą Nr 4 /2015/2016 

 

Όródło: www.mciservis.eu
ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE

§ 1

1. Ilekroć w "Statucie" jest mowa o: 

1) ustawie o systemie oświaty rozumie się ustawę, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 1,

2) Karcie Nauczyciela rozumie się ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2,

3) "zajęciach edukacyjnych" należy  rozumieć zajęcia o charakterze  dydaktyczno -  wychowawczym, w toku

których odbywa się nauczanie przedmiotów,

4) "szkole" należy  rozumieć szkołę podstawową,

5) "rodzicach" należy  rozumieć, także prawnych opiekunów dziecka,

6) "nauczycielu" należy  rozumieć, także wychowawcę i innego pracownika  pedagogicznego szkoły

7) "oddziale przedszkolnym"  należy rozumieć pod tym pojęciem oddział przedszkolny  przy Szkole Podstawowej

Im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach. 

§ 2

 1. Szkoła przyjmuje nazwę: "Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach".

 2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego ma swoją siedzibę w  44 – 246 Szczejkowicach przy ul. Wiejskiej 20. 

§ 3

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót

 "SP  Szczejkowice". 

§ 4

  1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny.

  2. Nadzór pedagogiczny sprawuje  Kuratorium Oświaty w Katowicach.

  3. Cykl kształcenia trwa 6 lat. 

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

 Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz kontynuacji nauki w następnym etapie kształcenia,                                                                                

2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,                     

3. kształtuje  środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań,

4. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

5. rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu  i współdziałaniu w grupie,

6. sprawowanie opieki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

7. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

8. umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami

9. organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom oraz nauczycielom.

 

§ 6 

Szkoła w szczególności realizuje następujące cele i zadania: 

1. W zakresie nauczania zapewnia uczniom między innymi:

   1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

   2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziome umożliwiającym co najmniej konsytuację nauki w następnym  etapie kształcenia,

   3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

   4) rozwijanie zdolności i dostrzeganie różnego rodzaju związków (przyczynowo –skutkowych,   funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych

   5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

   6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą sama w sobie  w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

    7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

    8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

    9) przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących  przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów

    10) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywanych zadań i rozwiązywania problemów,

    11) Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 

2. W zakresie kształcenia nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania  następujących   umiejętności:

     1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przejmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

     2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do wystąpień publicznych,

     3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi  międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

    4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

    5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się  technologią informacyjną,

    6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

    7) rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań,

    8) przyswajania metod i technik negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów i problemów społecznych,

    9) Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,

   10) Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie  informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych  we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki,

    11) Edukacja medialna czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,

   12) Edukacja zdrowotna: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie środowiska  sprzyjającego zdrowiu

 

3. W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele wspierając obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie między innymi:

 1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym,  psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym itd.,

 2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra   i piękna w świecie,

 3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,

 4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze  indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem  innych,  odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością  innych,

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6) uczyli szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się  do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego  i kształtowania postaw patriotycznych,

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8) kształtowali postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia  ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 4. (uchylony)

§ 7. 

1. Szkoła realizuje zadania uwzględniające optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady  bezpieczeństwa oraz zasady promocji  i ochrony zdrowia przez prowadzenie:

1)  kształcenia zintegrowanego w klasach I – III,

2)   bloków przedmiotowych,

3)  ścieżek edukacyjnych,

4)  podziału uczniów oddziałów na grupy podczas zajęć,

5) oddziaływania wychowawczego skierowanego na priorytety określone w programie wychowawczym szkoły,

6)  kół zainteresowań , kół przedmiotowych i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

7) współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami, poradniami specjalistycznymi,

8)  współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami),

9)  nauczania indywidualnego,

10)  form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna taka pomoc i wsparcie, 

11) tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniów z uwzględnieniem:

   a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

   b) różnorodności zajęć w każdym dniu,

   c) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,  

12) zapewnienia opieki uczniom zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęć poza terenem szkoły i podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, 

13) zapewnienia opieki przez nauczycieli pełniących dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. 

  2. Szczegółowy sposób wykonywania zadań szkoły ustalony jest w rocznym planie pracy szkoły oraz  w "Programie wychowawczym" i "Programie profilaktyki" 

§ 8.

 1. W celu kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów oraz pracy z uczniami wybitnie zdolnymi  szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne poprzez powołanie kół przedmiotowych, kół zainteresowań.

2. Koła te są powoływane corocznie zgodnie z projektem organizacyjnym, za zgodą organu prowadzącego  oraz w zależności od środków , którymi dysponuje szkoła.

3. Organizację kół opiniuje Rada Pedagogiczna  oraz określa ich typ

4. Opiekun koła w programie uwzględnia cele wspomagające rozszerzenie wiedzy uczniów oraz ich zainteresowania.

5. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych na wniosek rodziców lub za ich zgodą dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej PPP może zezwolić na indywidualny tok nauki lub program nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna.

 6. Zajęcia sportowe powinny rozszerzać i uzupełniać treści programowe obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego i pomagać w rozwijaniu uzdolnień sportowych.

  7. Zajęcia muszą być dostosowane do wieku rozwojowego ucznia.

  8. Zajęcia wymienione w ust.1 są dostępne dla każdego ucznia.

  9. Formy pracy pozalekcyjnej wymienione w ust.1 są dokumentowane pod kątem treści, programu i stopnia realizacji.

 10. W klasach I -III zajęcia sportowe przyjmują formę gier i zabaw ogólnorozwojowych.

 11. Dla uczniów z wadami postawy oraz ogólnie obniżoną sprawnością fizyczną dyrektor w miarę potrzeb  w ramach   zajęć nadobowiązkowych organizuje zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej:

    1) Zajęcia te są organizowane po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej dotyczącej ramowego planu nauczania,

    2) Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna obejmuje uczniów, którzy zostali do niej zakwalifikowani,

    3) Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela w grupach liczących od 10  do 15 uczniów.

     Czas trwania zajęć wynosi 45 minut.

 

§ 9

 

1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją  oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:

1) dyżury nauczycieli na korytarzach  podczas przerw lekcyjnych

2) opiekę wychowawcy podczas zajęć świetlicowych,

3) organizowanie zastępstw  na czas doraźnych nieobecności  nauczycieli w szkole,

4) zatrudnienie pedagoga,

5) opiekę  pielęgniarki szkolnej,

6) zapewnienie wzmożonej opieki pedagogicznej podczas różnego rodzaju imprez szkolnych, zwłaszcza dyskotek, zawodów sportowych

 3. Głównym obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapewnienie dzieciom osobistego bezpieczeństwa w toku zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. 

 4. W zakresie bezpieczeństwa nauczyciel prowadzący lekcje lub zajęcia pozalekcyjne zwraca  uwagę na:

 1) bezpieczne miejsce do nauki (systematyczna kontrola sprawności i zabezpieczenia urządzeń  oraz instalacji elektrycznej   i grzewczej,

 2) dokładne instruowanie uczniów w toku zajęć o prawidłowych sposobach posługiwania  się urządzeniami elektrycznymi, mechanicznymi oraz narzędziami i sprzętem,  przestrzeganie   regulaminu pracowni komputerowej i sali gimnastycznej,

 3) zapoznanie uczniów z przepisami o ruchu drogowym, ochrony przeciw pożarowej i ewakuacji z  budynku na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa,

 4) nauczyciele wychowania fizycznego przynajmniej raz w roku zapoznają się z kartami  zdrowia dziecka (w obecności higienistki szkolnej).

  5. Szkoła sprawuje  opiekę nad  uczniami:

    1) organizując w ramach świetlicy szkolnej opiekę oraz żywienie,

    2) zapobiegając niepowodzeniom szkolnym przez indywidualizację procesu nauczania,

    3) organizując kontrolę higieniczną we wszystkich klasach zgodnie z kalendarzem,

    4) kontaktując się z domem rodzinnym dziecka,

    5) współpracując z OPS  oraz policją w celu zorganizowania pomocy,

    6) udzielając doraźnych zapomóg pieniężnych z funduszu Rady Rodziców lub innych środków,

    7) umożliwiając indywidualny program lub tok nauki według odrębnych przepisów.

  

6. Szkoła zapewnia opiekę wychowawczą przez:

 

    1) powierzenie szczególnej opieki wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale zwanemu dalej ,,wychowawcą",

    2) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca oddziału prowadził swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego (w miarę możliwości organizacyjnych  i kadrowych szkoły),

    3) w szczególnych okolicznościach dyrektor może powierzyć jednemu nauczycielowi dwa oddziały pod warunkiem,  że nauczyciel wyraża na to zgodę oraz daje gwarancję podołania obowiązkom z tego wynikającym.

 

§ 10

  1. Dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają pomocy i wsparcia szkoła  proponuje następujące formy opieki i pomocy:

  1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

  2) zajęcia świetlicowe,

  3) pomoc materialną,

  4) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi placówkami opiekuńczo- wychowawczymi i resocjalizacyjnymi,

  5) nauczanie indywidualne,

  6) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

  7) zajęcia rewalidacyjne.

 

  2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia  w opanowaniu obowiązujących podstaw programowych dla danego etapu edukacyjnego. O objęciu  ucznia zajęciami decyduje dyrektor szkoły za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych może być  niższa. Ilość godzin tych zajęć ustala dyrektor Szkoły

 

  3. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, która zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną.

 

  4. W ramach działań opiekuńczych i resocjalizacyjnych szkoła współpracuje z:

     1) placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

     2)  pogotowiem opiekuńczym,

     3)  młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii,

     4)  specjalnymi ośrodkami szkolno – wychowawczymi.

 

  5. Organizacją współpracy z PPP oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom zajmuje się pedagog szkolny przy współudziale zespołu wychowawczego, wychowawcy świetlicy i wychowawców oddziałów.

 

  6. Zadania pedagoga:

 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

 2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców  i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły, 

5) wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu  wychowawczego oraz profilaktyki szkoły,

 6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli  w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

8) dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,

9) kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, 

10) rozpoznawanie i diagnozowanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających kłopoty w nauce  i zachowaniu 

11) organizowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

12) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom wybitnie zdolnym, w tym realizującym indywidualne program  lub tok nauki,

13) współpraca z policją, sądem dla nieletnich w przypadkach uczniów zagrożonych  niedostosowaniem społecznym,

14) prowadzenie dokumentacji pracy pedagoga (dziennik oraz indywidualnych kart podopiecznych),

15)  przedstawianie dyrektorowi szkoły corocznych planów pracy oraz sprawozdań z ich realizacji. 

 

  7.  Zadania logopedy:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

3) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 

8. Szkoła prowadzi następujące formy pomocy materialnej:

    1) stypendium socjalne,

    2) stypendium za wyniki w nauce,

    3) korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,

    4) zasiłek losowy, który może być przyznany w formie pieniężnej lub materialnej,
          5) darmowe
podręczniki,

   6) dożywianie w postaci obiadów i szklanki herbaty. Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z bezpłatnej formy dożywiania. W tym celu szkoła współpracuje z OPS oraz szuka  wsparcia  u osób    prywatnych.

 

Środki na pomoc wymienioną w ust. 1 i 2 szkoła uzyskuje z budżetu gminy i miasta, darowizn lub funduszy rady rodziców  i sponsorów. 

 

§ 10a

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1)   z niepełnosprawności;

2)   z niedostosowania społecznego;

3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   ze szczególnych uzdolnień;

5)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)   z zaburzeń komunikacji językowej;

7)   z choroby przewlekłej;

8)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)   z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego
 i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły/placówki, a jej udzielają wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole oraz pedagog szkolny, logopeda, psycholog

 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogicznej jest organizowana i udzielana we współpracy z :

1)   rodzicami ucznia

2)   Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

3)   Instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

 

4. Z inicjatywą o pomoc psychologiczno – pedagogiczną może wystąpić:

a)   uczeń;

b)   rodzic ucznia;

c)   dyrektor ;

d)   każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem;

e)   pielęgniarka szkolna

f)     poradnia;

g)   pracownik socjalny;

h)   asystent rodziny

i)     kurator sądowy

 

5.  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:

1)   dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2)   rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3)   indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4)   dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;

 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych. Są to:

1)   oddziały terapeutyczne - organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Liczba uczniów nie może przekraczać 15.

2)   zajęcia rozwijające uzdolnienia - organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się  przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

3)   zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8

4)   zajęcia specjalistyczne: korekcyjno –kompensacyjne - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

5)   Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

6)   Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami
i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

7)   porady i konsultacje,

8)   warsztaty.

 

7. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów  z orzeczeniami.

1)  W szkole powołuje się Zespół ds.pomoc psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego

2)  W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny jako przewodniczący zespołu oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

3)  Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.

 

8. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno‐pedagogicznej, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2‐5 i ust. 2 pkt 1 i 2, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, ustala, biorąc
 pod uwagę  wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

9. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 1, pomocy psychologiczno‐pedagogicznej oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą  realizowane, są  uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno‐ terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt

 

10. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielają uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadząc dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

 

11. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 11

1. Reprezentację rodziców w szkole tworzy Rada Rodziców, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu każdego oddziału wybieranym w tajnych wyborach przez wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) danego oddziału.

2. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 3. Podstawową formą współpracy są bieżące kontakty wychowawców i rodziców, zebrania ogólnoszkolne rodziców, wywiadówki, konsultacje, dyżury nauczycieli.

4. Częstotliwość organizowania wywiadówek, w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w roku  szkolnym.  Terminy wywiadówek ustalone są w planie pracy szkoły. 

5. Formy współpracy o których mowa w ust. 3 uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole. Wychowawca opracowuje klasowy plan   wychowawczy w oparciu o "Program wychowawczy", "Program profilaktyki",  "Plan pracy szkoły", 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  oraz przeprowadzania egzaminów, 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych.

ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY

 § 12.

 

Organami Szkoły są:

Dyrektor Szkoły, 

Rada Pedagogiczna,    

Rada Rodziców,  

Samorząd Uczniowski.

§ 13.

 

Zadania i kompetencje Dyrektora Szkoły:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą i opiekuńczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli; wykonuje w szczególności następujące zadania:

a) planuje, organizuje i przeprowadza  badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

b) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych przy dokonywaniu wewnętrznego badania osiągnięć edukacyjnych uczniów; tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi,

c) analizuje wyniki sprawdzianu oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie,

d) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

e) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

f) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu  oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje  niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 3. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 

 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,  

 5. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,  

6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 7.współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,  

8. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu kompetencji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, 

9. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub   rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

10.  w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie uczenia do innej szkoły

11. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły

12. dysponuje środkami finansowymi, w tym środkami specjalnymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

 13. opracowuje arkusz organizacyjny,

14. dba o powierzone mienie – jest zarządcą obiektu,

15. dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego,                    

 16. kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na   realizacje obowiązku szkolnego poza szkołą,  

 17. na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego,

 18. współpracuje z Radą Rodziców , Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w  wykonywaniu swoich zadań, rozstrzyga sprawy sporne i konflikty pomiędzy organami,         

  19. podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, 

  20. wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, 

  21.  zapewnia stałe i aktualne informacje,  

 22. zezwala na indywidualny tok lub program nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków,   

  23. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole dla uczniów i nauczycieli, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę  poza obiektami należącymi do tych jednostek,

24. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,  

 25. nadzoruje wypełnienie obowiązku zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,

26. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

27. określa warunki korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły,

28. Dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego.

1)   uchylony

2)   uchylony

28a.  Na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych ustala:

1)   zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata szkolne

2)   materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców

28b.  Podaje corocznie w terminie do dania zakończenia  zajęć  dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw   podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym

28c.  Ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów

28d.  Wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami
i materiałami;

29. Dyrektor decyduje w sprawach:

1) zatrudniania  i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi   przepisami,

2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych pracownikom Szkoły,        

3) wstrzymywania wykonania uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z przepisami prawa,

4) zawiadamiania organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwał, o których jest mowa w  pkt. 3,

5) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników, 

6) ustalenia, na podstawie ramowego planu nauczania, szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego, 

7) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną  w sprawie "Programu profilaktyki" i "Programu wychowawczego" szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

8) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

9) Jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 14.

1. Rada Pedagogiczna Szkoły jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

 

3.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

4.Posiedzenia Rady są protokołowane, uchwały o charakterze aktu prawnego są podejmowane zwykłą większością głosów       w obecności, co najmniej 1/2 członków Rady.

 

5.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawnienia spraw będących przedmiotem posiedzeń Rady dotyczących uczniów. które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

6. Rada Pedagogicznej posiada kompetencje stanowiące w zakresie:

1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły po zaopiniowaniu  przez radę rodziców,

2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) uchwalanie statutu szkoły lub jego zmian,

6) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej,

7) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora.

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki

 

7. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:    

1) opiniowanie organizacji pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowego podziału godzin lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,   

3) w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych 

4) opiniowanie projektu planu finansowego,     

5).opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych   wyróżnień,   

6) opiniowanie Szkolnego Zastawu Programów Nauczania  oraz Szkolnego Zestawu Podręczników, który  obowiązuje przez trzy lata,         

7) rozdysponowania godzin dyrektora, w tym  przydzielenia dodatkowych zajęć edukacyjnych  z godzin do dyspozycji dyrektora,

8) opiniowanie pracy dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy,   

9) opiniowanie propozycji dyrektora dotyczących powołania i odwołania osoby zajmującej  stanowisko społecznego zastępcy oraz inne stanowiska kierownicze w szkole,    

 10)  opiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora po nierozstrzygniętym konkursie,  

 11)  opiniowanie indywidualnego program nauki i indywidualny program nauki.

 

8. Rada pedagogiczna ponadto:

1) wyznacza przedstawiciela do zespołu oceniającego rozpatrującego wniosek odwołania od oceny pracy  nauczyciela wg trybu określonego w regulaminie rady pedagogicznej.

2) wyłania przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły wg trybu określonego regulaminie rady     pedagogicznej,       

 3)  występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole.

 

§ 15.

1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym w ramach systemu oświaty, reprezentującym ogół rodziców uczniów, który może występować do dyrektora szkoły, organów szkoły (rady pedagogicznej, samorządu szkolnego), organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane  do uczniów, realizowane przez nauczycieli i rodziców;

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

c) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną   w sprawie programu, o którym mowa w ust.2 pkt1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2) Opiniowanie:

 a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

 b) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

 c) szkolnego zestawu programów nauczania,

 d) propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru;

  e) zestawu programów wychowania przedszkolnego, 

  f) zgody na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inna organizację, której statutowym celem jest  działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3) Wnioskowanie o zmianę w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników.

4) Porozumienia z Radą Rodziców wymaga:                      

a) wzór  stroju ucznia, który określa dyrektor szkoły,       

b) określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły wymaga stroju  uroczystego (biała koszula/ bluzka i ciemne spodnie/ spódnica).

5) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela,

6) gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

7) uchwalenie regulaminu własnej działalności,

8) wykonywanie innych zadań wynikający z przepisów praw.

 

 

§ 16.

 

  W szkole działa Samorząd Uczniowski - zwany dalej "Samorządem", który tworzą wszyscy uczniowie.

 

1. Zasady wybierania i działalności Rady określa regulamin uchwalony przez ogól uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

2. Rada Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać  Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 

 4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,  

 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  z dyrektorem szkoły,

 6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

5. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:

1)   uchwalanie regulaminu swojej działalności,

2)  opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki,

3)  realizuje inne zadania wynikające z przepisów.

§ 17.

1. Poszczególne organy szkoły działają w ramach swych kompetencji współpracując między sobą na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez organizację wspólnych spotkań, narad szczegółowo określanych w planach pracy organów i kalendarzu szkolnym.

 

2. Poszczególne organy współpracują ze sobą w zakresie zapewnienia przepływu bieżącej informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

 

3. Współdziałanie poszczególnych organów szkoły określają następujące zasady:

1) dyrektor szkoły współdziała ze wszystkimi organami szkoły w zakresie podnoszenia jakości działania, lepszej organizacji pracy w szkole, wprowadzenia nowych form pracy szkoły,

2) dyrektor uczestniczy (na zaproszenie) w posiedzeniach zarządu organów szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego; służy pomocą oraz informuje o bieżącej działalności szkoły,

3) dyrektor szkoły zapewnia podstawowe warunki lokalowe do funkcjonowania organów szkolnych.                                               

 

4. Zasady współdziałania organów szkoły:

1) należy każdemu organowi szkoły zapewnić możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą,

2) wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły dotyczące działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii  i złożeniu wniosków,

3) W przypadku zaistniałych konfliktów pomiędzy organami szkoły, organ niezaangażowany pełni   rolę mediatora i dąży do wyjaśnienia sprawy i jej polubownego zakończenia. W przypadku nie  rozwiązania konfliktu między organami szkoły, zainteresowany organ może odwołać się do instancji wyższej (organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny, rzecznika praw dziecka). Dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych,

4) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowaniu i planowanych  działaniach lub decyzjach   przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń: dla rodziców  i uczniów na korytarzu szkolnym, dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim. Nauczycielom przekazuje się zarządzenia, decyzje i informacje w "zeszycie zarządzeń", który wyłożony jest  w pokoju nauczycielskim.

5) W sekretariacie szkoły znajduje się zeszyt skarg i wniosków, w którym odnotowywane są skargi rodziców.

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18.

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku  następnego. Terminy ferii i przerw świątecznych oraz dni dodatkowo wolnych od zajęć  określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku po zasięgnięciu opinii  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

3a  Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii), zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny.

 

3b  Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę
 i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

3c. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione pkt 1 i 2 zajęcia edukacyjne.

3d. Zajęcia wymienione w pkt  2) c, d, e  mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy

4. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i jest zgodny z ramowym planem nauczania.

§ 19.

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 

2. W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

 

3. W szkole przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 30 uczniów,  a w klasach I – III nie może liczyć więcej niż 25 uczniów . Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeśli średnia liczba uczniów w każdym z oddziałów byłaby niższa niż  16.

 

4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa
w art. 53 ust. 2 pkt 1,

1) dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.

2) może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną
w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

5. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

 

6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 20.

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach,  dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,  z zastrzeżeniem pkt 2.         

 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

 4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

§ 21. 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 – 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,  zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

§ 22.

 1. Religia/etyka , jako szkolny przedmiot jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

1) ―yczenie wyrażane jest w najprostszej pisemnej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Znajduje się w dokumentacji wychowawcy oddziału,

2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi   w świetlicy szkolnej,

3) Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne,

3a) Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o program zatwierdzony i umieszczony w szkolnym zestawie   programów  nauczania

4) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,

5) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy oddziału,

6) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

7) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;

8) Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym,

9) Jeśli natomiast uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów, zaleca się umieszczać na świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą

10) Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy, ale jest składową średniej ocen

 

2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności  z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

§ 23

 

1. Dla uczniów , którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna  przekraczać 25.

3. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na podstawie tygodniowego podziału zajęć uczniów. Czas pracy świetlicy może ulec zmianie w ciągu roku o ile zajdzie taka potrzeba.

 4. Zadania wychowawcy świetlicy:

    1) organizowanie stałym członkom grup wychowawczych obiadów w stołówce szkolnej

   2) organizowanie uczniom korzystającym ze świetlicy różnych form zajęć ze szczególnym uwzględnieniem zajęć o charakterze rekreacyjno - sportowym, kulturalnym, plastycznym i muzycznym,

    3) pomoc w odrabianiu zadania domowego,

    4) dbanie o wystrój świetlicy i szkoły.

Zasady przyjmowania do świetlicy określa regulamin. 

§ 24 

1. W szkole działa biblioteka i czytelnia zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł

oraz  efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania  u uczniów   nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Biblioteka i czytelnia szkolna są pracowniami służącymi do realizacji:

       1) potrzeb i zainteresowań uczniów,

       2) zadań dydaktyczno-wychowawczych,

       3) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,

       4) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

       5) popularyzowania tematyki ekologicznej i regionalnej.

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

      1) gromadzenie zbiorów i ich katalogowanie,

      2) korzystanie ze zbiorów w czytelni,

      3) wypożyczanie pozycji książkowych do domu,

      4) prowadzenie zajęć edukacji medialnej i czytelniczej w wymiarze zgodnym z ramowym planem nauczania,

5. Godziny pracy bibliotekarzy umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych  i po ich zakończeniu.

6.Czas pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły na podstawie tygodniowego podziału zajęć uczniów.  Czas pracy biblioteki może ulec zmianie w ciągu roku, o ile zajdzie taka potrzeba.

7. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

      1) prowadzenie katalogów i kart czytelniczych,

      2) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

      3) prowadzenie edukacji medialnej i czytelniczej,

      4) dbanie o stan techniczny księgozbioru,

      5) dbanie o wystrój estetyczny pomieszczeń biblioteki,

      6) propagowanie czytelnictwa,

      7) prowadzenie gazetek tematycznych na korytarzach szkolnych,

      8) przeprowadzanie konkursów czytelniczych.

      9) współpraca z innymi bibliotekami na zasadach określonych przez bibliotekarzy tych bibliotek,

    10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów.

    11) gromadzenie, wypożyczanie oraz udostępnianie uczniom podręczników materiałów ćwiczeniowych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

 

 8. Bibliotekarz prowadzi kiermasze książek i podręczników szkolnych. Dochód osiągnięty z tego  tytułu przeznaczony jest na uzupełnianie zbiorów oraz potrzeby biblioteki związane z jej działalnością.

 9. Współpraca  biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami polega na: 

    1) indywidualnej pracy z czytelnikiem,

    2) pomocy nauczycielom wszystkich przedmiotów w realizacji programów nauczania,

    3) organizacji wycieczek uczniom w celu zapoznania ich z innymi bibliotekami,

    4) wspólnych zebraniach pracowników bibliotek.

10. Organizację pracy biblioteki określa regulamin.

§ 25 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku, po zaopiniowaniu przez organ nadzorujący w zakresie jego zgodności z przepisami.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

§ 26 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowi i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć  edukacyjnych.

ROZDZIAŁ V - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 27 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy. 

§ 28

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.   

  2. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:

   1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

   2) kierowanie przebiegiem procesu dydaktycznego,

   3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

   4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

   5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb   uczniów,

   6) sprawiedliwe, bezstronne, obiektywne, systematyczne i jawne ocenianie uczniów,

   7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych poprzez dokształcanie się i podnoszenie poziomu  wiedzy merytorycznej,  natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,  

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację obejmującą dzienniki lekcyjne, rozkłady materiału oraz inną dokumentację określoną przez dyrektora szkoły.

4.Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania w oparciu o szczegółowy zakres  obowiązków ustalony przez dyrektora szkoły.

 5.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących  zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.   

6.Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.   

7. Problemami bezpieczeństwa uczniów i zagrożeniem tego bezpieczeństwa zajmuje się szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa, powołany przez dyrektora szkoły przy pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

8. Nauczyciel dokonuje wyboru programu nauczania i podręcznika, zatwierdzonego przez MEN.  O dokonanych wyborach i zmianach informuje dyrektora szkoły i wprowadza je po uzyskaniu   pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

§ 29 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły oddziałowe.

2. Nauczyciele tworzą zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe oraz inne zespoły problemowo – zadaniowe.

3.   Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

4.   Do podstawowych zadań zespołów o których mowa w ust. 2 należą w szczególności :

 1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów  nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji   w sprawie wyboru programów nauczania,

  2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania  wyników  nauczania,

  3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla  początkujących  nauczycieli,

  4) współdziałanie w organizowaniu klasopracowni, a także w  uzupełnianiu ich wyposażenia,

  5) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

  5) opracowywanie programów wychowawczych, planów pracy szkoły oraz  regulaminów  jej funkcjonowania,

  6) współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych. 

§ 30 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest , aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.  Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:

 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia, w rodzinie i społeczeństwie,

 2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz  pomiędzy uczniami a innymi  członkami społeczności szkolnej.

5. Wychowawca oddziału prowadzi na bieżąco dokumentację wychowawcy oddziału obejmującą dzienniki lekcyjne, arkusze ocen i dokumentację związaną z planem wychowawczym oddziału . Dba wraz z uczniami o powierzoną im salę.

6. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4 wychowawca;

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające i integrujące zespół   uczniowski, ponadto ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 3) organizuje zebrania rodziców w celu omówienia problemów wychowawczych  i dydaktycznych  klasy. Zebrania rodziców mają na celu poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, pomoc w ich działaniach wychowawczych, włączenie  w sprawy szkoły i  klasy. W trakcie trwania zebrań  nauczyciel gwarantuje rodzicom  poszanowanie ich godności osobistej oraz zachowanie tajemnicy

  4) współdziała z pedagogiem szkolnym rozpatrując z nim trudne przypadki wychowawcze,

  5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze  strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

§ 31 

Wszelkie problemy dydaktyczno - wychowawcze omawiane są na zebraniach zespołu wychowawczego, konferencjach rady pedagogicznej. Narady te mają służyć głównie zapoznaniu wszystkich nauczycieli z problemami wychowawczymi uczniów szkoły. Mają również wzmóc działania w kierunku poznania środowiska uczniów, ich sytuacji materialnej. Wnioski z narad obowiązują wszystkich nauczycieli. 

ROZDZIAŁ VI - UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 32 

1. Do szkoły przyjmuje się:

   1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

   2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej  szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie  są wolne miejsca.

2. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej, przyjmowane są dzieci, które w danym  roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci  w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły w myśl obowiązujących przepisów.

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po  otrzymaniu  pisemnej   opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3a. Szczegółowe zasady rekrutacji do szkoły podstawowej regulują odrębne przepisy

 

4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem. 

§ 33 

1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza  ocen wydanego przez szkołę, z której  uczeń odszedł,

2) pozytywnych wyników egzaminów kwalifikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:

a) ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,

b) do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego  świadectwa   szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

2. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi , naucza się jako przedmiotu obowiązkowego,  języka obcego, innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:

  1) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe  do końca roku szkolnego, albo;

  2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,

  3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.

3. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu  obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

4. Dyrektor szkoły:

1) decyduje o przyjęciu uczniów do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz klas programowo wyższych, 

2) przekazuje kuratorowi oświaty, organowi prowadzącemu informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły – wyznacza termin  składania podań o przyjęcie do  szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest  mniejsza  niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,

3) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 22 i § 24 statutu,

4) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęcia  i wyników rekrutacji. 

§ 34 

Uczeń ma prawo do: 

 1. Swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji.

 2. Uzyskiwania różnych informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami.

 3. Nauki, która ukierunkowana jest na:

 1) rozwijanie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka, 

 2) rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód,

 3) rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości, dla wartości narodowych kraju, z którego pochodzi, jak i dla innych kultur,

 4) przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia i tolerancji, 

 5) rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego.   

4. Swobody wolności myśli, sumienia i wyznania.

5. Wolności od poniżającego traktowania i karania.

6. Tożsamości narodowej.                            

7. Nazwiska, imienia i obywatelstwa.

8. Wyrażania poglądów w sprawach jego dotyczących, stosownie do wieku oraz dojrzałości  dziecka

9. Swobody zrzeszania się oraz wolność w sprawach pokojowych zgromadzeń.

10. Prywatności, korespondencji i życia rodzinnego oraz do ochrony prawnej.

11. Wypoczynku i wolnego czasu, do uczestnictwa w zabawach rekreacyjnych, stosownych do  wieku.

12. Ochrony przed używaniem środków psychoaktywnych.

13. Ochrony przed poniżającym traktowaniem lub poniżającym karaniem.

14. Ochrony przed wielkimi formami wyzysku w jakimkolwiek aspekcie naruszającym dobro  dziecka.

15. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej

16. Ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania bez względu na wyrażane poglądy  lub przekonania rodziców dziecka, opiekunów prawnych lub członków jego rodziny.

17. Prawo dziecka podejrzanego, oskarżonego bądź uznawanego winnym do traktowania w sposób  sprzyjający poczuciu godności i wartości dziecka.

18. Prawa proceduralne – możliwość dochodzenia swoich praw w szkole (jasne procedury  odwoływania się od decyzji nauczyciela, dyrektora, Rady Pedagogicznej).

19. Poszanowania godności osobowej.

 20. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających dziecku  bezpieczeństwo.

 21. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

22. Bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania.

 

§ 35 

 1. Prawa wymienione w § 38 w pkt. 1 do 8 podlegają ograniczeniom ze względu na:

      1) bezpieczeństwo publiczne,

      2) ochronę praw i wolności innych osób,

      3) dobro oraz zdrowie dziecka.

 2. W szkole przestrzegane są wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka. 

§ 36 

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia uczniów w naszej placówce spowodowanych podejrzeniem o posiadaniu lub zażywaniu środków psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki) przez uczniów, bądź zachowania świadczącego o demoralizacji uczniów naszej szkoły zastosowanie znajdują procedury postępowania nauczycieli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Główną Komendę Policji. 

§ 37 

 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:    

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1)  uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej do dyrektora szkoły,
w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu tych praw) w przypadku naruszenia praw ucznia,
jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone:

a) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia,

b) dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych,

c) odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy,

d) w przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora.

§ 38 

 Przywileje ucznia:

1. Organizowanie dyskotek.

2. Organizowanie wycieczek rekreacyjnych.

3. Zwalnianie uczniów z pytania po dyskotekach klasowych lub szkolnych, z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.   

4. Zwolnienie ze sprawdzianów, kartkówek i pytania po wycieczkach całodniowych w dniu następnym bezpośrednio po powrocie z wycieczki.   

5. Z przedmiotów realizowanych w piątki i poniedziałki nie zadaje się zadania domowego na weekend                      

6. Na czas przerw świątecznych i ferii nie zadaje zadań domowych. 

§ 39

1.W przypadku stwierdzenia sytuacji, w których zostanie naruszona dyscyplina lub prawo szkolne,  przywileje mogą zostać czasowo lub na stałe odebrane wg zasad ustalonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 2. Szczegóły decyzji Rady Pedagogicznej w sprawie czasowego lub stałego odebrania przywileju  są podane do publicznej wiadomości społeczności szkolnej na apelu szkolnym. 

§ 40 

    Obowiązki ucznia:

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz innych przepisach regulujących funkcjonowanie społeczności.

2. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie  punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybycia do sali, w której odbywaj się zajęcia.

3. Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się zajęć, odrabiać prace polecone  przez nauczyciela do  wykonania w domu.

4. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać    z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar.

5. Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności   ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka    na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach.

6. Uczeń zobowiązany jest do noszenia czystego stroju szkolnego. Podczas akademii i uroczystości  szkolnych  uczeń/uczennica  jest zobowiązany do noszenia pod mundurkiem białej bluzki  lub koszuli oraz ciemnej spódnicy lub spodni.

7. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad używania w szkole telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych:

1)   uczeń może posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne na terenie szkoły za zgodą rodziców,

2)   podczas zajęć edukacyjnych i podczas przerw obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych; aparaty powinny być wyłączone i schowane

3)   W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela
bądź pracownika szkoły i w jego obecności,

4)   za zgodą nauczyciela i w jego obecności uczniowie mogą także korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych

5)   szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego,

6)   zaginięcie lub kradzież telefonu lub innego urządzenia elektronicznego należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi szkoły i odpowiednim organom policji,

7)   naruszenie zasad powoduje zabranie telefonu do „depozytu”. Aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia,

8)    przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza
go  w obecności ucznia nauczyciel, uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.

9)   powtarzające się łamanie zasad będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

8. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

 9. Uczeń zobowiązany jest ponadto do:

   1) aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w uroczystościach i imprezach kulturalnych oraz sportowych.

   2) okazywania należytego szacunku nauczycielom i pracownikom szkoły, jak również  swoim koleżankom  i kolegom,

   3) kulturalnego zachowania się poza terenem szkoły,

   4) wykonywania poleceń nauczycieli i pracowników szkoły, szczególnie w zakresie  bezpieczeństwa swojego i innych,

   5) przestrzegania przepisów BHP na terenie szkoły i wokół niej.

   6) przestrzegania regulaminów wewnętrznych,

   7) przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły oraz zapisów statutowych,

   8) dbać o własny wygląd zewnętrzny pozostawiając go naturalnym, higienę osobistą  i czystość,

   9) kulturalnego wypowiadania się zarówno na terenie szkoły jak i poza nią,  

10) punktualnego przychodzenia do szkoły,

11) przebywania na terenie szkoły w obuwiu zmiennym,

12) dbania o sprzęt i urządzenia szkolne,

13) naprawiania wyrządzonych szkód moralnych i materialnych,

14) dbania o ład i porządek w szkole i wokół szkoły,

15) korzystania z pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem ich użytkowania np.: szatnia, szafki uczniowskie, przebieralnie W.F., sanitariaty itp.

§ 41 

 Nagrody dla uczniów:

  1.  Wychowawca oddziału, nauczyciele, dyrektor może udzielić uczniowi nagrody.

  2.  Nagrody są przewidziane w następujących formach:

1) Pochwała wychowawcy oddziału za:

            a) pomoc koleżeńską,

            b) podejmowanie samodzielnych działań na rzecz klasy np.: gazetka, opieka nad zwierzętami, kwiatami itd.

            c) włączanie się w różne akcje na rzecz ludzi i środowiska,

            d) dobrowolne działanie na rzecz pomocy osobom starszym,

2) Pochwała i podziękowanie dyrektora szkoły na apelu wobec społeczności  szkolnej za:

            a) udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych,

            b) zdobycie I, II, III miejsca i wyróżnienia w w/w konkursach,

            c) przygotowanie i udział w uroczystościach szkolnych,

            d) przygotowanie i udział w imprezach środowiskowych na terenie szkoły i poza

3) Dyplom za:

            a) zdobycie I, II, III miejsca i wyróżnienia w konkursach,

            b) działalność na rzecz klasy i szkoły,

            c) dla uczniów kl. IV i V którzy uzyskali na końcu roku szkolnego średnią ocen  4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie

            d) dla uczniów którzy kończą kl. III i 0

4) Nagrody książkowe:

            a) dla uczniów kl. VI nagrodę książkową za średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych powyżej 4,75 i wzorową ocenę zachowania,

            b) dla uczniów kl. VI nagrodę książkową za aktywną działalność promującą  zdrowie, bezpieczeństwo, kulturę słowa, kulturę bycia lub za osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych, 

5) Pochwała dyrektora szkoły na zebraniu z rodzicami za:     

            a) szczególne osiągnięcia i działalność promującą szkołę w środowisku      

            b) udział w finałach konkursów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, 

6) Nadanie tytułu "Wzorowego absolwenta" w danym roku szkolnym za uzyskanie największej ilości punktów  w  drodze  głosowania uczniów kl. IV-VI (i nauczycieli) zgodnie z regulaminem  przyznawania  tytułu  "Wzorowego   absolwenta" szkoły.

§ 42

Kary dla uczniów:

 1. Kary wobec uczniów nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

 2. Formy karania:

1) Upomnienie udzielone przez wychowawcę, nauczyciela, pedagoga, dyrektora w  formie  pisemnej w zeszycie  korespondencyjnym za:

         a) naruszenie regulaminów wewnętrznych,

         b) naruszenie praw innych osób,

         c) obrażanie i wyśmiewanie się z innych,

         d) naruszanie nietykalności osobistej innych,

         e) zaniedbywanie obowiązków szkolnych,

         f) nie wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,

         g niszczenie mienia szkoły,

         h) samowolne opuszczenie zajęć.

2) Upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły na piśmie do akt ucznia na okres jednego roku szkolnego za:

         a) notoryczne naruszanie regulaminów wewnętrznych,

         b) lekceważenie dyscypliny szkolnej,

         c) celowe naruszanie praw innych osób,

         d) notoryczne naruszanie nietykalności osobistej innych,

         e) naruszanie nietykalności cielesnej,

         f) poniżanie, obrażanie innych,

         g) naruszanie bezpieczeństwa własnego i innych osób,

         h) zniszczenie mienia szkolnego

  3) Wezwanie rodziców przez dyrektora lub wychowawcę lub pedagoga szkolnego i rozmowa z rodzicami w celu udzielenia                    im informacji o szkodliwości zachowań ich dziecka  wraz ze sporządzeniem notatki służbowej do akt ucznia na okres 2  lat szkolnych za:

          a) świadome nieprzestrzeganie prawa szkolnego i dyscypliny,

          b) rażące naruszanie bezpieczeństwa swojego i innych,

          c) świadomy zamach na nietykalność osobistą innych,

          d) stosowanie przemocy psychicznej,

          e) notoryczne przejawy zachowań ryzykownych,

          f) posiadanie lub używanie przedmiotów tzw. ostrych zagrażających zdrowiu i życiu  własnemu i innych,

         g) lekceważenie obowiązków szkolnych,

         h) wyrządzenie poważniejszych strat materialnych w mieniu szkoły.

  4) Czasowe odebranie przywilejów uczniowskich przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły za:

        a) niestosowanie się do poleceń – 1 miesiąc,

        b) świadome lekceważenie obowiązków szkolnych – 2 miesiące,

        c) poważne straty materialne w mieniu szkolnym – 3 do 4 miesiące.

 5) Zawieszenie możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach dla uczniów np.: dyskoteka,  imprezy klasowe i szkolne  połączone z zabawą za:

          a) stwarzanie zagrożenia dla bezpiecznej zabawy uczniów

          b) naruszanie dyscypliny szkolnej,   

         c) posiadanie lub używanie przedmiotów tzw. ostrych i substancji niebezpiecznych  zagrażających zdrowiu i życiu   własnemu i innych

 6) Przeniesienie do innej szkoły na wniosek kuratora oświaty w przypadkach:

           a) nagannego zachowania, wyczerpania wszystkich możliwych środków wychowawczych i braku poprawy,

           b) dla rozbicia negatywnych grup szkolnych działających na szkodę innych uczniów,

           c) demoralizacji innych uczniów

  7) Powiadomienie Policji, kuratora sądowego, sądu dla nieletnich we wszystkich przypadkach, gdy zostaną popełnione tzw. czyny karalne lub zostanie naruszone prawo cywilne:

           a) wagary, ucieczki z zajęć szkolnych,

           b) kradzieże,

           c) wymuszenia, haracze,

           d) posiadanie lub zażywanie środków psychoaktywnych lub zachęcanie innych do ich stosowania,

           e) przebywanie pod wpływem w/w środków na terenie szkoły i poza nią,

           f) notoryczne niszczenie mienia szkolnego,

           g) stosowanie przemocy fizycznej,

           h) stosowanie przemocy psychicznej,

           i) molestowanie seksualne,

           j) przynoszenie do szkoły przedmiotów i substancji niebezpiecznych,

           k) zastraszanie innych i grożenie użycia niebezpiecznych przedmiotów i substancji.

§ 43 

1. Kolejność zapisu poszczególnych form kar nie jest ich hierarchią.

2. Forma stosowanej kary zależy od rodzaju popełnionego czynu oraz jego stopnia szkodliwości społecznej. 

3. Zastosowanie określonej formy kary wobec ucznia znajduje odzwierciedlenie w ocenie śródrocznej lub rocznej zachowania ucznia.

3a. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary.

4. Tryb odwołania się od kary:

1)  od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego rodzic może odwołać się
do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego upomnienia/nagany:

a) dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania,

b) odwołanie składa się w sekretariacie szkoły,

c) decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna;

2) od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic może odwołać się do rady pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi nagany.

a) rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania,

b) uchwała rady pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VII - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 44

Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia;

3) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności;

4) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma
na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze
 i jak powinien się dalej uczyć;

5)   informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania określonymi przed wykonaniem zadania i powinna zawierać następujące elementy:

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,

c)  wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,

d) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować.

§ 45 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje m.in.:

1.  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2.  ocenianie zachowania według kryteriów ustalonych w § 23, § 24 statutu,

3. ocenianie bieżące zgodnie ze skalą przyjętą w § 17 statutu,

4.  ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i form przyjętych w § 24 i § 17 statutu,

5.   ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych z i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 17 ust.2 i § 22 ust. 2 statutu,

6. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,

7.   warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

8. warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach  i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 46 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  lub prawnych opiekunów o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

klasyfikacyjnych   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 tego paragrafu nauczyciele przekazują:

1) uczniom na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, a informację o tym odnotowują w dziennikach zajęć lekcyjnych, rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszym zebraniu klasowym nie później jednak niż do końca września danego roku szkolnego, a informację o tym odnotowuje wychowawca klasy w dzienniku lekcyjnym w rubryce "Spotkania z rodzicami". Lista obecności rodziców oraz plan spotkania z rodzicami stanowią dokumentację wychowawcy klasy, która jest przechowywana do zakończenia etapu edukacyjnego. Wymagania edukacyjne wraz ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych przedmiotów są udostępniane uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) za pośrednictwem sekretariatu szkoły przez cały rok.

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, oraz to że ocena z zachowania uwzględnia respektowanie przez ucznia obowiązków określonych w statucie szkoły:     

1) uczniów na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy oddziału w danym roku szkolnym, a informację tę odnotowuje w dzienniku zajęć lekcyjnych,  

2)rodziców (prawnych opiekunów) uczniów na pierwszym zebraniu klasowym, a informację tę odnotowuje w dzienniku zajęć lekcyjnych w dziale "Spotkania z rodzicami". Lista obecności   rodziców oraz plan spotkania stanowią dokumentację wychowawcy klasy, która jest przechowywana do zakończenia etapu edukacyjnego. 

§ 47 

  1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

1) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły

2) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

3) nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskanej  ocenie bieżącej:

       a) poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego w postaci tabelki umieszczonej na końcu  zeszytu według wzoru: data, ocena, podpis nauczyciela, podpis rodzica, sposób sprawdzania osiągnięć ucznia. Jeżeli uczeń nie ma zeszytu przedmiotowego, na  następnych zajęciach jego obowiązkiem jest zgłoszenie się do nauczyciela po wpis oceny (dotyczy klas IV-VI),

       b) poprzez wpis do zeszytu korespondencji informacji na temat zachowania ucznia,

      c) w czasie wywiadówek poprzez przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) kartek z wypisanymi ocenami bieżącymi ucznia z poszczególnych przedmiotów,

      d) w czasie rozmów indywidualnych z rodzicami (prawnymi opiekunami)

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

3. Dwa razy w semestrze wychowawca oddziału informuje rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach bieżących z każdego ocenianego przedmiotu uzyskanych przez ucznia, w formie wykazu ocen w zeszycie korespondencyjnym. 

§ 48 

1.  Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych                             
 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutyczny,

2) Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie – tego orzeczenia

3) Posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub inną opinię  poradni psychologiczno-pedagogicznej,   w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania

4) Nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

5) Posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§ 49 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć  technicznych, plastyki, muzyk i zajęć  artystycznych należy
przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia  w podejmowanych przez szkołę  działaniach  na rzecz kultury.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zięciach wychowania fizycznego
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestnictwa ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii..

4.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust.3 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony ”, „zwolniona”.

§ 50 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się
w stopniach według następującej skali

1)   celujący – 6,

2)   bardzo dobry – 5,

3)   dobry – 4,

4)   dostateczny – 3,

5)   dopuszczający – 2,

6)   niedostateczny – 1,

2a. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2pkt 1-5

2b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6

3. Przy zapisywaniu ocen bieżących z prac pisemnych nie dopuszcza się stosowania plusów i minusów. Nauczyciel 
przed wystawieniem ocen zapoznaje uczniów z obowiązującą skalą punktów.

4. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

1)   posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej
i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania z zajęć edukacyjnych w danej klasie,

2)   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania wybranego przez nauczyciela danej klasy, proponuje rozwiązanie nietypowe,

3)   osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do konkursu  na szczeblu powiatowym.

5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej  i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania w danej klasie,

2)   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne  ujęte programem nauczania wybranym przez nauczyciela w danej klasie,  potrafi zastosować posiadaną wiedzę  do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.

6. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych  wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych z programu.

7. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności z  zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania w danej klasie na poziomie wymagań podstawowych umożliwiających rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych  z programu o średnim stopniu trudności.

8. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania w danej klasie ale opanował wymagania
w stopniu umożliwiającym mu uzyskanie podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązywanie zadań teoretycznych
 i praktycznych wynikających z programu o niewielkim stopniu trudności.

9. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

1)   nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
 i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania w danej  klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu.

2)   nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu   trudności mimo pomocy udzielanej
przez nauczyciela

10. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się stosowanie następujących znaków:

1)   (kropka)         - brak zadania lub zeszytu,

2)   + (bez oceny) – aktywność ucznia na lekcji

3)   /...               - poprawa oceny

4)   D - zamiast oceny dla ucznia z dysleksją z prac pisemnych

11. W klasach I – III ustala się   opisowe oceny bieżące.

12. W kasach I-III oceny klasyfikacyjne roczne są ocenami opisowymi.

13. Ocena z religii nie jest oceną opisową, zgodnie z odrębnymi przepisami.

14. Ocena z języka angielskiego tylko w I semestrze pierwszej klasy jest oceną opisową.  Od II semestru klasy I do końca klasy III stosuje się skalę oceniania:

1)   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie wykonuje ćwiczenia, zadania i polecenia nauczyciela,

b) bierze aktywny udział w zajęciach

c) w pełni potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych,

d) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymagania wynikające z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania,

e) bierze udział w konkursach międzyszkolnych,

 

2)   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie wykonuje ćwiczenia zadania i polecenia nauczyciela,

b) bierze aktywny udział w zajęciach

c) wykorzystuje w pełni zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych,

d) bierze udział w konkursach międzyszkolnych.

 

3)   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

a) samodzielnie wykonuje proste zadania, ćwiczenia i polecenia nauczyciela,

b) bierze aktywny udział w zajęciach,

c) wykorzystuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych,

d) trudniejsze zadania i ćwiczenia wykonuje czasem przy pomocy nauczyciela.

 

4)   Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) wykonuje proste zadania i ćwiczenia przy pomocy nauczyciela,

b) jest mniej aktywny na zajęciach,

c) czasami ma trudności z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych,

 

5)   Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) rzadko wykonuje proste zadania i ćwiczenia, nawet przy pomocy nauczyciela,

b) jest bardzo mało aktywny na zajęciach,

c) próbuje wykorzystać zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych tylko przy pomocy nauczyciela.

 

6)   Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie potrafi samodzielnie rozwiązać prostych zadań, nawet przy pomocy nauczyciela, biernie uczestniczy
w zajęciach,

b) nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,  do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

16. Gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę

§ 51 

1. Uczeń może poprawić ocenę bieżącą za zgodą nauczyciela przedmiotu, w terminie i formie określonej przez tego nauczyciela, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oceny, którą chce poprawić.

2. Cało lekcyjne formy oceniania bieżącego obejmujące duży zakres treści programu nauczania – nauczyciele zapowiadają najpóźniej tydzień przed zaplanowanym terminem z podaniem  wymagań objętych tą formą oceniania.

3.  W ciągu tygodnia w danym oddziale można przeprowadzić tylko trzy  sprawdziany, przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie.

4.  Gdy na prośbę uczniów został przesunięty termin cało lekcyjnego sprawdzianu, nie stosuje się ust. 21 tego paragrafu.

5.  Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w terminie do 14 dni od dnia napisania pracy przez ucznia.

6.  Nauczyciele, prócz nauczyciela języka polskiego, nie obniżają oceny za popełnione na sprawdzianach błędy ortograficzne.

7. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej co najmniej 2 dni uczeń może być nieprzygotowanym w zakresie:

    1) pisemnych prac domowych,

    2) odpowiedzi ustnych,

    3) odpowiedzi pisemnych,

    4) prac klasowych.

       a)  obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie braków w terminie określonym przez nauczyciela  prowadzącego zajęcia w zależności od czasu nieobecności,

       b termin uzupełnienia braków uczeń ustala z nauczycielem na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności.

8. W przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu usprawiedliwionej  lub nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole – uczeń ma obowiązek przystąpienia do pisemnego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej   w formie odpowiedzi ustnej w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu przewidzianego  na uzupełnienie braków. Nie wypełnienie obowiązku skutkuje oceną niedostateczną  ze sprawdzianu.

9. Nauczyciel ocenia uczniów w ciągu całego roku, stosując różne formy oceniania bieżącego:

   1) odpowiedzi ustne,

   2) kartkówki,

   3) sprawdziany,

   4) testy,

   5) aktywność ucznia na lekcji,

  6) zadania domowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia oraz wynikających ze specyfiki przedmiotu, a uwzględnione w wymaganiach  edukacyjnych danego przedmiotu.

10. Minimalna liczba ocen bieżących na podstawie których ustala się przewidywane oceny i wystawia oceny klasyfikacyjne nie powinna być mniejsza niż trzy.

11. Nie ocenia się uczniów bezpośrednio po całodniowej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.

12. Przygotowanie się do konkursów przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi na innych przedmiotach.

13. Uczniowie biorący udział w różnego rodzaju zawodach i konkursach mają prawo do zwolnienia z pytania na dzień po zawodach i w dniu zawodów.

14. Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu poprzednim  w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych. Prawo to mają również członkowie zespołów artystycznych biorący udział w imprezach.

15. Uczniowie są zobowiązani do poinformowania i uzyskania potwierdzenia udziału w zawodach, konkursach i imprezach nauczyciela prowadzącego i wychowawcę klasy. 

§ 52 

1. W roku szkolnym ustala się terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

    1) Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć  przed feriami zimowymi

    2) Klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć przed feriami letnimi.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne.

3. Oceny śródroczne z przedmiotów realizowanych zgodnie ze szkolnym planem nauczania tylko do półrocza danego roku szkolnego są ocenami rocznymi z tego przedmiotu

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania

5. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Oceny te są ocenami opisowymi.

6. Klasyfikowanie roczne w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej

7. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli:

    1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym  planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 23 ust 15, 16

    2) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 23 ust 15,16 uczeń uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

8. Na tydzień przed klasyfikacją posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych wpisując proponowaną ocenę do zeszytu korespondencyjnego. Nauczyciele sprawdzają na następnych zajęciach czy rodzice podpisali informację.

9. Wychowawca oddziału pisemnie wzywa do szkoły rodzica (prawnego opiekuna) ucznia zagrożonego oceną niedostateczną i ewentualnym nie promowaniem do klasy wyższej na miesiąc przed klasyfikacją. Termin spotkania zapisywany jest w zeszycie korespondencyjnym. W razie nie przybycia rodzica (prawnego opiekuna) informacja o ewentualnym zagrożeniu przesyłana jest pocztą, listem poleconym.

10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna dla ucznia kl. IV –V  może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia te są zgodnie ze szklonym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 

§ 53 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 1 tygodnia, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.

2. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów
z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w części pisemnej lub w części praktycznej z każdego z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/.

3. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 2 dni roboczych informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/
o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdego przedmiotu z zajęć obowiązkowych i dodatkowych), który zwiera:

1)   imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

2)   termin tych czynności;

3)   zadania sprawdzające;

4)   wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę;

5)   podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

6. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających znajduje się w dokumentacji szkoły.

§ 54 

Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do wychowawcy oddziału, uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowana, jeżeli spełnienie kryteriów oceny wyższej niż przewidywana jest niemożliwe ze względu na indywidualne, specyficzne trudności psychofizyczne, które uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom, stwierdzone na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz także  na podstawie niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa  w art.71b ust.3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wniosek wraz z opinią należy złożyć po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie zachowania, lecz nie później niż trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

§ 55 

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.  Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.  Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą a zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniemust.8 tego paragrafu.

8.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

11. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nie klasyfikowany".

12. Tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego przyjmuje się taki jak w przypadku egzaminu poprawkowego

13. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w klasyfikacji śródrocznej, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż do końca kwietnia danego roku szkolnego. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w klasyfikacji rocznej, egzamin klasyfikacyjne przeprowadza się przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego z zastrzeżeniem pkt. 1). Termin egzaminu klasyfikacyjnego ucznia klasy szóstej powinien być tak ustalony, aby uczeń mógł przystąpić do sprawdzianu przed 31 sierpnia. 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom. Pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły
w godzinach jego pracy.

 

§ 56 

1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:

   1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w § 54 statutu,

   2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

   3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

   4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

   5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

   6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

   7) okazywanie szacunku innym osobom.

2.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:

  1) wzorowe - wz

  2) bardzo dobre - bdb

  3) dobre - db

  4) poprawne - pop

  5) nieodpowiednie - ndp

  6) naganne - ng z zastrzeżeniem ust. 9 tego paragrafu 

3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przestrzega regulaminów wewnątrzszkolnych oraz:

   1) w obszarze kultura osobista:

a) dba o higienę osobistą,

b) dba o swój wygląd zewnętrzny – naturalny i estetyczny

c) dba o swoje zdrowie – nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie bierze środków odurzających,

   2) w obszarze kultura zachowania:

a) szanuje symbole narodowe

b) dba o poprawność języka ojczystego, nie używa słów wulgarnych,

c) używa zwrotów grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników,

d) przykładnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą,

e) z szacunkiem odnosi się do osób starszych,

f) dba o mienie społeczne i szkolne (m.in. nosi obuwie zastępcze),

g) nie ma nieusprawiedliwionej absencji,

h) nigdy nie spóźnia się na lekcje bez uzasadnionego powodu,

i) nie ucieka z lekcji,

   3) w obszarze stosunek do nauki:

a) otrzymuje oceny celujące, bardzo dobre, dobre na miarę swoich możliwości,

b) jest zawsze przygotowany do zajęć edukacyjnych,

c) zawsze wypełnia polecenia nauczyciela oraz zarządzenia dyrektora szkoły,

d) dba o swój rozwój.

   4) w obszarze stosunek do rówieśników:

a) serdeczny, przyjacielski w stosunku do kolegów,

b) nie dokucza młodszym i słabszym,

c) pomaga w nauce słabszym uczniom,

d) tolerancyjny w stosunku do innych,

e) szanuje godność osobistą i własność swoich kolegów,

f) nie namawia innych do zachowań niebezpiecznych i szkodzących zdrowiu,

g) nie prowokuje innych do zachowań negatywnych,

h) stosuje zasady kulturalnego komunikowania się,

   5) w obszarze udział w życiu szkoły:

a) bierze czynny udział w apelach i akademiach,

b) pomaga w różnych pracach klasowych, szkolnych z własnej inicjatywy,

c) wzorowo wykonuje obowiązki dyżurnego,

d) reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,

e) w pełni wywiązuje się z przyjętych przez siebie zobowiązań na rzecz klasy lub szkoły

f) zawsze nosi mundurek szkolny.

4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega regulaminów wewnątrzszkolnych oraz:

   1) w obszarze kultura osobista:

a) dba o higienę osobistą,

b) dba o swój wygląd zewnętrzny – naturalny i estetyczny

c) dba o swoje zdrowie – nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie bierze środków odurzających,

   2) w obszarze kultura zachowania:

a) szanuje symbole narodowe

b) dba o poprawność języka ojczystego, nie używa słów wulgarnych,

c) używa zwrotów grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników,

d) przykładnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą,

e) z szacunkiem odnosi się do osób starszych,

f) dba o mienie społeczne i szkolne (m.in. nosi obuwie zastępcze),

g) nie ma nieusprawiedliwionej absencji,

h) nigdy nie spóźnia się na lekcje bez uzasadnionego powodu,

i) nie ucieka z lekcji,

   3) w obszarze stosunek do nauki:

a) otrzymuje oceny bardzo dobre, dobre na miarę swoich możliwości w klasyfikacji

śródrocznej i rocznej,

b) jest zawsze przygotowany do zajęć edukacyjnych,

c) wypełnia polecenia nauczyciela oraz zarządzenia dyrektora szkoły,

   4) w obszarze stosunek do rówieśników:

a) serdeczny, przyjacielski w stosunku do kolegów,

b) nie dokucza młodszym i słabszym,

c) pomaga w nauce słabszym uczniom,

d) tolerancyjny w stosunku do innych,

e) szanuje godność osobistą i własność swoich kolegów,

f) nie namawia innych do zachowań niebezpiecznych i szkodzących zdrowiu,

g) nie prowokuje innych do zachowań negatywnych,

h) stosuje zasady kulturalnego komunikowania się,

   5) w obszarze udział w życiu szkoły :

a) bierze czynny udział w apelach i akademiach,

b) pomaga w różnych pracach klasowych, szkolnych z własnej inicjatywy,

c) bardzo dobrze wykonuje obowiązki dyżurnego,

d) reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,

e) wywiązuje się z przyjętych przez siebie zobowiązań na rzecz klasy lub szkoły,

f) zawsze nosi mundurek szkolny. 

5. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega regulaminów wewnątrzszkolnych oraz:

   1) w obszarze kultura osobista:

a) dba o swój wygląd zewnętrzny – naturalny i estetyczny

b) dba o swoje zdrowie – nie pali, nie pije alkoholu, nie bierze środków odurzających,

   2) w obszarze kultura zachowania:

a) nie używa słów wulgarnych,

b) szanuje symbole narodowe,

c) zazwyczaj stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników,

d) poprawnie zachowuje się na lekcjach, przerwach i poza szkołą,

e) okazuje szacunek dorosłym,

f) szanuje i dba o mienie szkoły (m.in. nosi obuwie zamienne),

g) ma usprawiedliwione absencje,

h) nie spóźnia się na zajęcia bez ważnej przyczyny,

i) nie ucieka z lekcji,

   3) w obszarze stosunek do nauki :

a) jest zawsze przygotowany do zajęć (w miarę swoich możliwości),

b) otrzymuje oceny na miarę swoich możliwości w klasyfikacji śródrocznej i rocznej,

   4) w obszarze stosunek do rówieśników :

a) dobry i koleżeński w stosunku do kolegów,

b) nie dokucza młodszym i słabszym

c) uczciwy i prawdomówny,

d) szanuje mienie szkolne i innych,

e) tolerancyjny w stosunku do innych,

   5) w obszarze udział w życiu szkoły :

a) w miarę możliwości bierze udział w akademiach, apelach, reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych,

b) nosi schludny strój szkolny. 

6. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie zawsze przestrzega regulaminów wewnątrzszkolnych oraz:

  1) w obszarze kultura osobista:

a) stara się dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny,

b) dba o swoje zdrowie – stara się nie palić, nie pić alkoholu, nie odurzać

   2) w obszarze kultura zachowania:

a) stara się mówić poprawnie nie używając wulgaryzmów,

b) szanuje symbole narodowe,

c) po upomnieniach używa zwrotów grzecznościowych,

d) poprawnie się zachowuje, zdarza mu się sporadycznie przeszkadzać na zajęciach edukacyjnych,

e) stara się szanować mienie szkoły,

f) zdarza mu się lekceważąco odnieść do osób dorosłych,

g) nieusprawiedliwiona absencja zdarza mu się bardzo rzadko,

h) nie ucieka z lekcji,

i) nie ma wielu spóźnień w semestrze,

   3) w obszarze stosunek do nauki :

a) zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć edukacyjnych,

b) otrzymuje oceny dobre, dostateczne, dopuszczające poniżej swoich możliwości,

   4) w obszarze stosunek do rówieśników :

a) stara się panować nad objawami agresji w stosunku do młodszych i rówieśników, nie

zaczepia starszych,

b) szanuje własność swoich kolegów i szkoły,

c) najczęściej jest tolerancyjny w stosunku do innych,

   5) w obszarze udział w życiu szkoły :

a) nie przeszkadza innym w działaniach na rzecz klasy i szkoły,

b) zdarza mu się nie wywiązywać z obowiązków dyżurnego,

c) nie zawsze nosi mundurek szkolny. 

7. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza regulaminy wewnątrzszkolne, nie podejmuje próby poprawienia swego zachowania w określonych punktach:

   1) kultura osobista:

a) nie dba o higienę osobistą i swój wygląd zewnętrzny,

b) nie dba o swoje zdrowie (pali papierosy, pije alkohol, używa środki odurzające),

c) namawia i zmusza kolegów do palenia i picia lub używania narkotyków,

   2) kultura zachowania:

a) często odzywa się wulgarnie, przeklina,

b) niechętnie używa zwrotów grzecznościowych,

c) często odnosi się lekceważąco do rówieśników i osób dorosłych,

d) niszczy sprzęt szkolny, nie nosi obuwia zamiennego,

e) często zdarza mu się nieusprawiedliwiona absencja, wagaruje,

f) ucieka z lekcji, z domu,

g) zachowuje się ryzykownie w stosunku do swojego zdrowia i życia

h) spóźnia się na zajęcia bez uzasadnionego powodu,

i) zdarza mu się nieusprawiedliwiona absencja,

j) prowokuje innych do zachowań negatywnych.

   3) stosunek do nauki :

a) przychodzi na lekcje nieprzygotowany,

b) otrzymuje oceny poniżej swoich możliwości w klasyfikacji śródrocznej i rocznej,

c) nie dba o swój rozwój,

   4) stosunek do rówieśników :

a) jest agresywny w stosunku do rówieśników, młodszych i starszych kolegów,

b) nie szanuje własności kolegów i szkoły,

c) pożycza i wyłudza pieniądze od kolegów i nie oddaje,

d) nie jest tolerancyjny w stosunku do innych,

   5) udział w życiu szkoły :

a) przeszkadza innym w działaniach na rzecz klasy i szkoły,

b) nie pracuje na rzecz klasy ani szkoły,

c) w większości roku szkolnego nie nosi mundurka. 

8. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nagminnie narusza regulaminy wewnątrzszkolne, nie podejmuje próby poprawienia swego zachowania w określonych punktach:

   1) kultura osobista:

a) nie dba o higienę osobistą i swój wygląd zewnętrzny,

b) nie dba o swoje zdrowie (pali papierosy, pije alkohol, używa środki odurzające),

c) zmusza kolegów do palenia i picia lub używania narkotyków,

   2) kultura zachowania

a) bardzo często odzywa się wulgarnie, przeklina,

b) popada w kolizję z prawem,

d) niechętnie używa zwrotów grzecznościowych,

e) odnosi się lekceważąco do rówieśników i osób dorosłych,

f) bierze udział we włamaniach lub kradzieżach,

g) celowo niszczy mienie szkolne i innych, nie nosi obuwia zamiennego,

h) w sposób ostentacyjny okazuje brak szacunku symbolom narodowym

i) często zdarza mu się nieusprawiedliwiona absencja, wagaruje

j) ucieka z lekcji, z domu,

k) zachowuje się ryzykownie w stosunku do swojego zdrowia i życia

l) często spóźnia się na zajęcia bez uzasadnionego powodu,

m) prowokuje innych do zachowań negatywnych.

   3) stosunek do nauki:

a) przychodzi na lekcje nieprzygotowany,

b) otrzymuje oceny znacznie poniżej swoich możliwości w klasyfikacji śródrocznej i rocznej,

c) nie dba o swój rozwój,

   4) stosunek do rówieśników:

a) jest agresywny w stosunku do rówieśników, młodszych i starszych kolegów,

b) niszczy własność kolegów i szkoły

c) wyłudza pieniądze od kolegów i nie oddaje,

d) nie jest tolerancyjny w stosunku do innych,

   5) udział w życiu szkoły:

a) wyśmiewa działania innych na rzecz klasy i szkoły,

b) nie pracuje na rzecz klasy ani szkoły,

c) nie nosi obowiązkowego stroju szkolnego – mundurka.

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

   1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

   2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem ust 15,16.

11. Ocenę zachowania ustala wychowawca:

 1) po zasięgnięciu opinii wszystkich nauczycieli, pisemną informację o tym umieszcza się w dzienniku lekcyjnym w rubryce "informacje o zachowaniu uczniów",

 2) po zasięgnięciu opinii właściwego zespołu klasowego oraz ucznia w formie pisemnej lub ustnej, każdorazowo formę  ustala wychowawca wraz z uczniami na godzinie z wychowawcą. Informację o tym zapisuje w temacie zajęć.

12. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna jeżeli została ustalona z uwzględnieniem zapisów tego   paragrafu oraz § 20, § 21 ust. 6.

13. Jeżeli ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest niezgodna z procedurą ustalania oceny, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły w terminie nie później niż trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

14. Tryb odwoławczy od ustalonych ocen zachowania.

   1) W przypadku, jeżeli zdaniem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) ocena zachowania została zaniżona mają prawo odwołać się:

a) do wychowawcy celem przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej,

b) do dyrektora szkoły w formie pisemnej w ciągu trzech dni od chwili wystawienia oceny,

   2) Do ponownego ustalenia oceny dyrektor powołuje komisję w składzie:

a) dyrektor szkoły,

b) wychowawca oddziału,

c) pedagog szkolny,

d) przedstawiciel samorządu klasowego,

e) 1-2 nauczycieli uczących danego ucznia.

   3) Komisja po wysłuchaniu stron dokonuje ponownej oceny zachowania.

   4) Komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen.

   5) Rada Pedagogiczna może podejmuje decyzję o ponownym ustaleniu przez wychowawcę oceny zachowania, jeśli przy jej ustaleniu nie uwzględniono kryteriów tego paragrafu.

   6) Od zatwierdzonej przez Radę Pedagogiczną oceny zachowania nie przysługuje odwołanie.

15. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej, lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

16. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie ukończy tej szkoły. 

§ 57 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne lub w uzasadnionych przypadkach (np.: długotrwała nieobecność nauczyciela) inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, a ocenę zachowania – wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący w tej klasie (w razie długotrwałej nieobecności wychowawcy).

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna roczna oraz śródroczna  z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust.3 tego paragrafu.

3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1, ust. 3

4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 3 tego paragrafu.

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania  zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

3) termin sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 2a), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 7. W skład komisji wchodzą: 

     1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie  same zajęcia edukacyjne,                                                    2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.1b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 24 ust.1

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

    1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a)

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

    2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

12.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu o którym mowa w ust. 3 pkt 2a) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 58 

1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 4

2. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z zastrzeżeniem § 24 ust. 9 statutu , uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe  od stopnia niedostatecznego. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 albo 2 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

5. Uczeń szkoły, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem ze  wszystkich zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwu klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

6. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli spełnia następujące warunki:

1) Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi co najmniej 4,75 

2) Ocena zachowania jest co najmniej bardzo dobra

7. Uczniowie klas programowo najwyższych, którzy w klasyfikacji rocznej otrzymali świadectwo z wyróżnieniem lub wykazali się szczególną pracą społeczną i zaangażowaniem (udział w konkursach, olimpiadach, zawodach na szczeblu rejonowym) uhonorowani zostają nagrodami książkowymi.  

8. Uczniowie klas IV - V, którzy w klasyfikacji końcoworocznej uzyskali promocję z wyróżnieniem otrzymują dyplom pochwalny.  

9. Wszyscy uczniowie oddz. "0" otrzymują dyplom ukończenia Oddziału Przedszkolnego.

10. Każdy uczeń klas I - VI za 100 % frekwencji otrzymuje nagrodę książkową.

11. Spośród uczniów klas VI wybierany zostaje "absolwent roku" Wybór absolwenta dokonywany jest zgodnie z regulaminem samorządu uczniowskiego drogą plebiscytu przez uczniów klas IV - VI. Rada pedagogiczna zatwierdza kandydaturę po analizie ocen z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania kandydata. 

§ 59 

1. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy szóstej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy składa się z formy pisemnej  i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek.

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu,

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu,

5) ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły jednakże nie później niż do końca września.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 

§ 60 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach edukacyjnych dziecka na comiesięcznych spotkaniach z wychowawcą oddziału i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

2. Do bieżącej korespondencji wychowawcy oddziału z rodzicami służą zeszyty korespondencyjne, które powinni posiadać wszyscy uczniowie. Zeszyty korespondencyjne są zakładane przez uczniów na początku każdego roku szkolnego i opieczętowane pieczątką Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, którzy nie uczestniczą w zebraniach klasowych, nie kontaktują się z wychowawcą oddziału ani z innymi nauczycielami oraz dyrektorem szkoły nie mogą w żadnym wypadku (w tym kwestionując ocenę) powoływać się na brak informacji o postępach w nauce, o wymaganiach edukacyjnych oraz o sposobach oceniania. 

§ 61 

Wewnątrzszkolne ocenianie podlega monitorowaniu w ciągu całego roku szkolnego w sposób ustalony przez dyrektora szkoły. 

§ 62 

W maju każdego roku wewnątrzszkolne ocenianie podlega ewaluacji. Ewaluacji dokonuje rada pedagogiczna na podstawie monitorowania, opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Dokumentacja na ten temat znajduje się w protokolarzu Rady Pedagogicznej. Wewnątrzszkolne ocenianie po ewaluacji obowiązuje od września nowego roku szkolnego po zapoznaniu z nim i pozytywnym zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. 

ROZDZIAŁ VIII - CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 63. 

1. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy Szkole Podstawowej przyjmowane są dzieci zgodnie z następującymi zasadami:

1)   W przedszkolu prowadzi się rejestr zgłoszeń dzieci do przedszkola.

2)   Dzieci do przedszkola przyjmowanie są w określonym przez dyrektora terminie na podstawie kart zgłoszeń i umów
z zachowaniem następujących kryteriów:

a)  Dzieci ustawowo spełniające roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego;

b)  Dzieci matek i ojców wychowujących samotnie dzieci;

c)   Dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy , albo do samodzielnej egzystencji; na podstawie oddzielnych przepisów;

d)   Dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka;

e)   Dzieci uczęszczające do przedszkola w roku poprzednim;

f)    Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola;

g)   Dzieci rodziców pracujących;

h)   Dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną , Kuratora Sądowego lub inną instytucję wspierającą rozwój rodziny;

i)  Dzieci z przedziału wiekowego od 4 do 2,5 lat zgodnie z  zasadą zbliżonego wieku;

j)  W przypadku wyboru z kart zgłoszeń mieszczących się w tych samych kryteriach, pierwszeństwo ma najstarsze dziecko zgłoszone na największą liczbę godzin.

2.  W wypadku spełniania takich samych wymogów przez kilkoro dzieci prawo do pierwszeństwa maja dzieci z rodzin nauczycielskich.

3. Szczegółowe zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego regulują odrębne przepisy

§ 64. 

Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

1. obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej,

2. zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w akceptacji i bezpieczeństwa,

3. tworzy warunki umożliwiające dziecku osiąganie "gotowości szkolnej"

4. wobec rodziny (opiekunów) pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

a. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

b. informuje na bieżąco o postępach dziecka,

c. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w oddziale przedszkolnym,

d. wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym. 

§ 65. 

 Do zadań oddziału przedszkolnego realizowanych zgodnie z podstawą programową  wychowania przedszkolnego należy:

1. poznanie i rozumienie siebie i świata,

2. nabywanie umiejętności poprzez działanie,

3. odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

4. budowanie systemu wartości. 

§ 66.

1. Oddział przedszkolny umożliwia dzieciom podtrzymywanie tradycji rodzinnej, regionalnej i społeczno – kulturalnej. Umożliwia również prowadzenie nauki religii oraz korzystanie z niej  lub w niej, zgodnie z życzeniami rodziców.

 2. Oddział przedszkolny udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie:   

1) kierowania dzieci wymagających pomocy psychologicznej i pedagogicznej do poradni psychologiczno – pedagogicznej 

2) organizowania zajęć w grupach dyspanseryjnych i korekcyjno – wyrównawczych wg zaleceń psychologia

3) prowadzenia przez nauczyciela właściwej dokumentacji pracy dyspanseryjnej i korekcyjno – wyrównawczej, 

4) organizowania spotkań rodziców  nauczycieli z psychologiem i logopedą,

5) współpracy nauczyciela z rodzicami dzieci wymagających działań wymagających działań korekcyjno - wyrównawczych.

3. Oddział przedszkolny organizuje opiekę na d dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:

1) indywidualizację tempa pracy wychowawczo – dydaktycznej, 

2) prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej  i lekarza

3) kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych.

§ 67. 

1. Oddział przedszkolny prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której czas realizacji nie może być krótszy  niż 5 godzin dziennie, a także zapewnia dzieciom opiekę w czasie godzin pracy rodziców. Ponadto:

1) wszyscy wychowankowie oddziału przedszkolnego powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

2) w czasie pobytu dziecka w przedszkolu pozostaje ono pod stałą opieką i nadzorem nauczycielki, a w szczególnych przypadkach innych pracowników przedszkola,

3) w zależności od warunków atmosferycznych, dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu. Spacery poza teren przedszkola muszą odbywać się pod opieką nauczyciela i drugiej osoby dorosłej (dla jednej grupy),

4) w placówce zapewnia się odpowiednią temperaturę do zajęć, zabaw i wypoczynku – powyżej 18 C. W przypadku awarii i niemożności zapewnienia przez rodziców opieki dziecka w domu, jest ono kierowane do wyznaczonego przedszkola,

5) w każdej grupie dziecięcej powinna znajdować się podręczna apteczka ze środkami pierwszej potrzeby – zabezpieczona przed dostępem  dzieci,

6) wszelkie środki służące do utrzymania czystości i higieny w przedszkolu zagrażające bezpieczeństwu dziecka muszą być zabezpieczone przed ich dostępem,

7) szczególną opiekę w trosce o bezpieczeństwo zapewnia się dziecku w czasie zabaw na sprzęcie terenowym.

2. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być zapewnione bezpłatne  dożywianie z funduszu Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców  (opiekunów)  lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. 

§ 68.

 1. Oddział przedszkolny obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

§ 69.

 

  1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową.

  2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

  3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,  nauki  języka obcego, nauki religii   i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości   rozwojowych  dzieci i wynosić:

  1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut

  2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

  4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy. 

§ 70. 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz  organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. Arkusz organizacji oddziału przedszkolnego  zatwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

       1) czas pracy oddziału,

       2) liczbę pracowników,

       3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

§ 71. 

1. Organizację oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów)

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę  nad danym oddziałem,  ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i  zainteresowań dzieci. 

§ 72. 

 1. Oddział funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 2. Ustala się dzienny czas pracy przedszkola oraz terminy przerw w pracy zgodnie z przyjętym  projektem organizacyjnym  na dany rok szkolny. Na realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin dziennie.

 3. Na wniosek rodziców w oddziale zerowym można przeprowadzać zajęcia dodatkowe w zakresie: nauki języka obcego, zajęć umuzykalniających, zajęć rewalidacyjnych, sportowych oraz innych.

4. Za pobyt w oddziale przedszkolnym oraz za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala się opłaty na zasadach i wysokości określonej we właściwej uchwale podjętej przez organ prowadzący. 

§ 73. 

W oddziale przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

§ 74. 

1. Oddział zostaje powierzony opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.

2.  W wypadku absencji chorobowej lub innej obydwu nauczycieli, grupą opiekuje się inny,  wskazany nauczyciel.

 

§ 75.

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz  bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 2. Do szczegółowego zakresu zadań nauczycieli należy:

     1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci a mianowicie

 a) sprawdzanie przed każdymi zajęciami czy warunki nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia lub życia  dzieci,

 b) bezzwłocznego zgłaszania kierownictwu szkoły zauważonych zagrożeń, do zaniechania zajęć w  danym miejscu włącznie, jeżeli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi, 

 c) bezwzględnego powstrzymywania się z wychodzeniem z budynku w trakcie deszczu, burzy, śnieżycy i gołoledzi,

 d) przeprowadzania dwa razy w roku prób alarmowych z odnotowaniem na czerwono w dzienniku,

     2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. W  szczególności nauczyciel: czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci uwzględniając zależność  i między biologicznymi i psychicznymi procesami,

a) stymuluje rozwój dziecka poprzez optymalną aktywizację dzieci, przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,

b) prowadzi działalność innowacyjną, korzysta z metod twórczych,

c) prowadzi indywidualizację w wychowaniu, orientację w zakresie indywidualnych możliwości poszczególnych wychowanków  dostosowanie do nich zadań wychowawczych,

d) prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość poprzez:

e) właściwy dobór form i metod organizacyjnych,

f) organizacyjnych przygotowanie niezbędnych środków dydaktycznych wywołujących aktywność poznawczą lub ruchową dzieci,

g) wybór właściwego podręcznika i literatury w odniesieniu do realizowanego programu,

h) maksymalne ułatwienie dzieciom dotarcia do literatury w odniesieniu do realizowanego programu,

i) maksymalne ułatwienie dzieciom dotarcia do istoty tematu zajęć i motywowanie ich aktywności na zajęciach.

     3) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną,   zdrowotną i inną poprzez:

a) prowadzenie obserwacji i dokumentacji obserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) kierowanie dzieci do poradni i korzystanie ze wskazówek specjalistów,

c) prowadzenie pracy wyrównawczej i dokumentacji tej pracy,

d) współpracę z rodzicami z celu ujednolicenia działań w pracy wyrównawczej na linii oddział przedszkolny – dom.

     4) Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków utrzymuje kontakt   z ich rodzicami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3) włączanie ich w działalność oddziału przedszkolnego. 

§  76. 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawowaniu wychowania i kształcenia dzieci:

1) rodzice mają prawo do znajomości zadań wynikających z planu rocznego oddziału przedszkolnego planów miesięcznych w danym oddziale. Na zebraniu organizacyjnym dyrektor szkoły przedstawia kierunku pracy oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym. Nauczycielki w każdym miesiącu wywieszają informacje o pracy oddziału na gazetce dla rodziców,

2) rodzice mają prawo uzyskiwać rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju. W trakcie kontaktów indywidualnych nauczyciel dostarcza również informacji o stanie zdrowia dziecka  w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym,

3) rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego poprzez swoich przedstawicieli na zebraniach rodzicielskich, indywidualnie w godzinach pracy kancelarii lub poprzez  "skrzynkę pytań"

2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze ustala się stałe spotkania w formie:

1) trzy ogólne zebrania rodzicielskie,

2) zajęcia otwarte w grupie,

3) uroczystości szkolne z udziałem rodziców. 

§ 77. 

1.  Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oddziału przedszkolnego a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.

2. Każdorazowo do zakresu czynności wszystkich pracowników odnosi się polecenie w pełnym brzmieniu: "wykonanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w oddziale przedszkolnym"                                                         

 § 78 

Wychowanek oddziału przedszkolnego posiada prawo do:

1. właściwie zorganizowanego procesu  opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie   z zasadami higieny pracy umysłowej. Proces ten musi uwzględniać właściwe proporcje pomiędzy nauką, zabawą, wypoczynkiem oraz różnorodnymi formami ruchu w placówce i na terenie przyszkolnym. Ma również prawo do korzystania z zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu terenowego przeznaczonego dla jego wieku i zapewniającego pełne bezpieczeństwo,

2. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony  i poszanowania jego godności osobistej. Żaden z pracowników oddziału przedszkolnego nie może stosować kar cielesnych zobowiązany jest  do zapobiegania konfliktom, w których dzieci zachowują się agresywnie wobec siebie. Wychowankowi ma towarzyszyć poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy rówieśniczej,

3. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym. Wychowanek ma prawo do indywidualizacji w zakresie rozwoju uzdolnień, zainteresowań, jak również wyrównania deficytów rozwojowych.

ROZDZIAŁ IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 79 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Regulaminy określające działalność organów Szkoły jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.  

§ 80 

1. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny, na który składają się:

       1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

       2) uroczystość pasowania na ucznia

       3) uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły połączone z zakończeniem roku szkolnego.

2. W szkole nie obowiązują mundurki.

3. Podczas  uroczystości szkolnych, uczniów obowiązują stroje odświętne:

         1) dziewczęta - białe koszule i granatowe (czarne ) spódniczki

         2) chłopcy      - białe koszule i granatowe (czarne ) spodnie. 

§ 81 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy

3. Działalność Szkoły jest finansowana z następujących źródeł:  

1) subwencji oświatowej,   

2) dochodów własnych i darowizn gromadzonych na koncie środków specjalnych,                

3) środków Rady Rodziców    

4) własnej działalności gospodarczej

§ 82 

 Zmiana postanowień niniejszego statutu następuje w formie nowelizacji w następującym trybie: 

1. Zespół Kierowniczy Rady Pedagogicznej przygotowuje projekt nowelizacji statutu szkoły i  przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej

2. Nowelizacji statutu szkoły dokonuje się ze względu na ukazywanie się nowych aktów prawnych,  których postanowienia muszą być ujęte w statucie

3.   Rada Pedagogiczna zobowiązuje dyrektora szkoły do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu

4. Dyrektor szkoły opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym, z początkiem roku szkolnego, jednak nie później
niż do końca września.

5. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora szkoły.

 

§ 83 

Zapoznawanie rodziców i uczniów ze statutem szkoły następuje w następującym trybie:

1. Uczniowie zapoznawani są ze statutem i jego zmianami przez wychowawcę oddziału w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy, ze szczególnym uwzględnieniem i komentarzem  zapisów istotnych dla uczniów , w terminie jednego miesiąca od dnia nowelizacji.

2. Rodzice zapoznawani są z istotnymi zapisami statutowymi i ich zmianami uzupełnionymi  o komentarz w trakcie kolejnego zebrania z rodzicami, przez wychowawcę oddziału.

3. Statut jest dostępny dla uczniów i ich rodziców w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

COPYRIGHT © by SP Szczejkowice IT department